Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko

Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych w Karpatach

Alina Kula, Rafał T. Kurek, Krzysztof Okrasiński
Bystra 2008
60 stron, format A4

Raport

Dla określonych przedsięwzięć przepisy prawne nakładają obowiązkowe procedury OOŚ, dla części zaś procedura może być wymagana po przeprowadzeniu analizy ich potencjalnego oddziaływania i spodziewanych skutków ekologicznych. Właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ na etapie kwalifikowania (screeningu). Jest to etap bardzo ważny ale także niełatwy – wymagający wiedzy i doświadczenia. Brak wyraźnie sformułowanych podstaw prawnych, obowiązujących wytycznych metodycznych, a często także merytorycznych podstaw szacowania wpływu inwestycji na środowisko, stawiają organy administracji publicznej w trudnej sytuacji i powodują liczne problemy praktyczne, opisane w niniejszej publikacji.

Publikację przygotowano z myślą o administracji publicznej, inwestorach oraz praktykach wykonujących opracowania przyrodnicze, dla których powinna stać się ona użytecznym narzędziem pomocnym w podnoszeniu jakości merytorycznej procedur OOŚ dla skutecznej ochrony wartości przyrodniczych w procesach inwestycyjnych.

Pilsko

Pilsko zniszczenia 2012