Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej, ul. Jasna 17, zwanym dalej Stowarzyszeniem.

Każdego użytkownika Witryny pracownia.org.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na wskazanej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzaj Witryny pracownia.org.pl.

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez użytkownika danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Zapewniamy jednocześnie, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danym osobowym i by chronić Państwa prywatność zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.

I. Rodzaj zbieranych przez Stowarzyszenie danych osobowych.

Poprzez poprawne wypełnienie formularza zapisu do newslettera znajdującego się na Witrynie pracownia.org.pl. Z chwilą wypełniania formularza zapisu newslettera w Serwisie wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie swoich danych osobowych, obejmujących aktywny adres konta poczty elektronicznej.

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, zbierane są dane techniczne, dotyczące Państwa, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego, itp.

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, telefon, ewentualnie także dane do faktury.

II. Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, wydawca Witryny pracownia.org.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przy pomocy firmy informatycznej GetResponce, ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk w oparciu o zawartą umowę.

III. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane? Sposób wykorzystania danych.

Przetwarzanie Państwa danych pozwala Stowarzyszeniu przesyłać na Państwa adres e-mail aktualnych informacji o działalności Stowarzyszenia.

Podanie danych jest dobrowolne.

Prowadząc naszą działalność statutową korzystamy z kontaktów osób, które interesują się naszymi działaniami. Dane osobowe służą nam do:
1) wysyłania zaproszeń do wsparcia i dołączenia do działań, konferencji, debat, seminariów, spotkań, wydarzeń.
2) przesyłania informacji o wydawanych publikacjach m.in. Miesięczniku Dzikie Życie, książkach, raportach, folderach.
3) przesyłania informacji o analizach, stanowiskach, konkursach, akcjach i kampaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie lub Miesięcznik Dzikie Życie.
4) wysyłania newslettera w sprawie petycji, numerów Miesięcznika Dzikie Życie, prowadzonych kampanii.
5) wysyłania informacji o możliwości wsparcia Stowarzyszenia darowizną lub 1% podatku.

IV. Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu obowiązywania udzielonej przez Państwo zgody.

Państwa dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

V. Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami, jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Stowarzyszenia, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług (np. pocztowych, realizacji darowizn).

Informacje handlowe związane z marketingiem produktów własnych i kontrahentów Stowarzyszenia są przesyłane przez Stowarzyszenie i Państwa dane nie są im udostępniane.

Nie są również przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

W naszych działaniach przestrzegamy najwyższych standardów etycznych i dbamy o ochronę prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane.

Podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, mają dostęp wyłącznie w celu realizacji naszego zlecenia w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i nie mogą wykorzystywać udostępnionych im danych do innych celów lub przekazywać ich innym podmiotom. Są też zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały im udostępnione.

VI. Zmiany danych osobowych.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Możecie Państwo dokonywać aktualizacji, sprostowania, uzupełnienia, żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

W przypadku usunięcia danych osobowych, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

VII. Proces wyrejestrowania.

Każdemu przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania Stowarzyszenia o zmianie danych osobowych, w szczególności za pośrednictwem telefonu, listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej [email protected].

W każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z Stowarzyszeniem, jeśli nie chcecie otrzymywać od nas kolejnych informacji marketingowych, o których mowa w pkt. III. Państwa oświadczenie spowoduje, że nie będziemy się z Państwem kontaktować we wskazanym przez Państwa zakresie.

Jeśli chcecie Państwo zrezygnować z newslettera otrzymywanego mailowo, możecie użyć do tego linku służącego do rezygnacji, umieszczonego w treści każdej naszej wiadomości mailowej, w jej dolnej części.

Możecie Państwo żądać całkowitego usunięcia podanych przez Państwo danych osobowych, a Stowarzyszenie zobowiązuje się wówczas do ich trwałego usunięcia. Po usunięciu Państwa danych z bazy Stowarzyszenia, nie będziemy się mogli z Państwem kontaktować, ani przesyłać żadnych informacji związanych z naszą działalnością.

VIII. Jakie macie Państwo prawa?

1. Prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane oraz kopię Państwa danych osobowych.
2. Prawo dostępu do Państwa danych i ich poprawiania (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły), ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (do czasu rozpatrzenia sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych lub w związku z dochodzeniem roszczeń).
3. Prawo do żądania przekazania Państwa danych, które od Państwa otrzymaliśmy, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadających się do odczytu maszynowego, a także jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, przekazania ich innemu administratorowi.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt. Zawsze staramy się reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów.
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO).

IX. Wykorzystywanie plików cookies (ciasteczek).

Witryna pracownia.org.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji Państwa przeglądarki podczas korzystania z tej strony. Pozostając na tej stronie wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie chcecie Państwo, aby pliki cookies były zapisywane na Państwa komputerze prosimy dostosować odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki.

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer Stowarzyszenia i zapisywane po stronie użytkownika, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał. Cookies służą jedynie do ułatwienia identyfikacji. Przechowuje się w nich informacje, które są niezbędne dla prawidłowego wyświetlenia strony Stowarzyszenia, takie jak adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.

Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla komputera, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje Witryny pracownia.org.pl mogą przestać być dostępne.

X. Reklamacje.

Masz prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą Polityką Prywatności.

Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres Stowarzyszenia: ul. Jasna 17; 43-360 Bystra.

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej podanie imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz treść i podstawę złożenia reklamacji. Podanie powyższych danych jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niespełniające powyższego wymogu nie będą rozpatrywane.

Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Stowarzyszenie.

XI. Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub pytania, zawsze możecie do nas napisać e-mail: [email protected], wysłać list: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17; 43-360 Bystra.

XII. Postanowienia końcowe.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach Witryny pracownia.org.pl.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, możesz skontaktować się ze Stowarzyszeniem, pisząc do nas na adres: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ul. Jasna 17, 43-360 Bystra lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].

Dane zebrane podczas korespondencji pomiędzy Państwem a naszą Stowarzyszeniem będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie będą udostępnianie osobom trzecim.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności, znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Deklaracje podatkowe

Przekaż 1,5%

Wesprzyj nasze działania przekazując 1,5% swojego podatku. Pobierz bezpłatny, bezpieczny program do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.