PRACOWNIA 05.11.2009

Tatry. PKL znowu przegrały w sądzie

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Polskich Kolei Linowych. Tym samym potwierdził słuszność wcześniejszego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który w kwietniu 2008 r. stwierdził, że decyzja o warunkach zabudowy podjęta dla kolei linowej na Kasprowy Wierch została wydana z naruszeniem prawa.

W dniu 29 października 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Polskich Kolei Linowych, której przedmiotem był wcześniejszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający decyzję o warunkach zabudowy z 2003 r. Tym samym NSA uznał za słuszne argumenty 4 organizacji ekologicznych: Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Ligi Ochrony Przyrody, Federacji Zielonych – Grupa Krakowska. Zarzuty wobec decyzji dotyczyły tego, że została ona wydana bez właściwej oceny oddziaływania na środowisko oraz z rażącymi uchybieniami formalnoprawnymi.

Sprawa dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydanej przez burmistrza Zakopanego w 2003 r. Na podstawie tej decyzji zezwolono na rozbudowę kolei linowej na Kasprowy Wierch oraz zwiększenie jej przepustowości do 360 osób na godzinę. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił decyzję ze względu na uchybienia formalne oraz brak właściwej procedury oceny oddziaływania na środowisko. Polskie Koleje Linowe, zarządzające koleją na Kasprowy Wierch, zaskarżyły ten wyrok do NSA, który jednak w dniu 29 października 2009 r. odrzucił skargę PKL. Jest to potwierdzenie słuszności wcześniejszego wyroku WSA, który wskazał, ze decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, wskutek czego powinna być uchylona.

Uchylenie decyzji o warunkach zabudowy stawia pod znakiem zapytania prawomocność pozwolenia na budowę dla inwestycji. Ważne dla sprawy jest także to, że do dnia dzisiejszego Minister Środowiska nie wydał ostatecznej zgody na rozbudowę kolei linowej na Kasprowy Wierch, a Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego bada sprawę rozpoczęcia eksploatacji kolei bez uprzedniego wydania pozwolenia na jej użytkowanie. Mimo tego, kolej stale funkcjonuje, i to z przepustowością zwiększoną w stosunku do tej sprzed rozbudowy.

Kolej linowa na Kasprowy Wierch jest największą inwestycją w polskich parkach narodowych, dla której nigdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Warto wskazać, że w tej sprawie inwestor działał metodą faktów dokonanych, nie czekając na uprawomocnienie wszystkich wymaganych prawem decyzji

dodaje Ślusarczyk

Należy bowiem przypomnieć, że decyzja o warunkach zabudowy była podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Pozwolenie to wydano tylko dlatego, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu nie przekazało w odpowiednim czasie skargi organizacji ekologicznych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, przez co Burmistrz Zakopanego uznał decyzję o warunkach zabudowy za prawomocną i wydał pozwolenie na budowę. Pozwolenie to nie było poprzedzone oceną oddziaływania na środowisko, nigdy bowiem nie sporządzono kompleksowej ekspertyzy na temat skutków przyrodniczych planowanej inwestycji, co uniemożliwiło także przeprowadzenie odpowiednich konsultacji społecznych.

Przypomnijmy, że decyzje o rozbudowie kolei zostały podjęte przy wyraźnym sprzeciwie wielu instytucji oraz autorytetów naukowych, takich jak:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nadal będzie konsekwentnie działać na rzecz ochrony Tatr przed skutkami inwestycji powodujących negatywne oddziaływanie na przyrodę.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68