PRACOWNIA Informacja prasowa 19.12.2023

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej dla budowy stacji narciarskiej na Nosalu

Fotolia_87319963_Subscription_Monthly_M

Planowana budowa stacji narciarskiej na Nosalu może już wkrótce doprowadzić do nieodwracalnych zniszczeń unikatowej przyrody Tatr. Zagrożona jest m.in. populacja niedźwiedzi. Dlatego przyrodnicy złożyli wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, co zatrzymałoby rozpoczęcie prac do czasu rozstrzygnięcia złożonego wcześniej odwołania. 

Przez wydany rygor natychmiastowej wykonalności dla narciarskiego przedsięwzięcia na Nosalu, istnieje poważne zagrożenie, że ciężki sprzęt wjedzie wkrótce na teren planowanej inwestycji. Pod topór miałoby pójść 1,21 ha lasu. Doprowadzi to do niemożliwego do skompensowania, znaczącego negatywnego oddziaływania na populacje niedźwiedzia brunatnego w okresie jego największej wrażliwości, a także do nieodwracalnego zniszczenia siedliska 91K0 Lasy iliryjskie z Fagus sylvatica (Aremonio-Fagenion)

– mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Lasy iliryjskie stanowią istotną osobliwość szaty roślinnej nie tylko w skali Tatr, ale całej Polski i każde z ich stanowisk powinno być traktowane jako szczególnie wartościowe. Istnieje zatem realne niebezpieczeństwo wystąpienia znacznej szkody w środowisku naturalnym.

Zarówno władze Zakopanego, jak i inwestor, czyli Tatrzański Park Narodowy, są świadomi zagrożenia, ponieważ otrzymali ekspertyzy dotyczące negatywnego wpływu na populację niedźwiedzi oraz  na cenne i rzadkie gatunki ptaków, m. in. sokoła wędrownego, dzięcioła białogrzbietego i trójpalczastego. Niestety ekspertyzy te zostały odrzucone. Przyrodnicy nie mają wątpliwości, że decyzja środowiskowa wydana dla Nosala narusza prawo krajowe oraz unijne (dyrektywa siedliskowa i ptasia).

W wyniku nierzetelnej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, Burmistrz Zakopanego nie nałożył w decyzji środowiskowej odpowiednich warunków, które przynajmniej zminimalizowałyby negatywny wpływ na przyrodę Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura 2000 Tatry. Jesteśmy przekonani, że słuszność naszych argumentów doprowadzi do pozytywnego rozpatrzenia naszego odwołania od wydanej decyzji środowiskowej, ale żeby zabezpieczyć przyrodę Tatr przed zniszczeniem, złożyliśmy też wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, co może zatrzymać prace do czasu rozpatrzenia naszego odwołania. W innym wypadku może nie być już czego chronić 

– komentuje Radosław Ślusarczyk.

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329; [email protected]