PRACOWNIA 27.08.2021

Organizacje pozarządowe wzywają Ministra Klimatu do poważnego traktowania kryzysu klimatyczno-ekologicznego i skutecznej ochrony lasów

www-674-440-kurtyka.png

Grupa 23 polskich organizacji pozarządowych wzywa ministra Klimatu i Środowiska do skutecznej ochrony lasów. To odpowiedź na skierowaną przez ministra Michała Kurtykę do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, krytykę planów zwiększenia ambicji Unii Europejskiej w zakresie ochrony lasów.

W wysłanym 26.08.21 do ministra liście organizacje wezwały ministra do wdrożenia założeń nowej Strategii Leśnej i Strategii Bioróżnorodności UE, w sposób zapewniający skuteczną ochronę lasów oraz odpowiadający na wyzwania postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego.

Pełna treść listu organizacji pozarządowych do Ministra Kurtyki

Organizacje domagają się w szczególności:

  • natychmiastowego zaprzestania wycinek we wszystkich zachowanych w Polsce starodrzewach o charakterze naturalnym, w tym w Puszczy Karpackiej, Boreckiej i Białowieskiej a następnie objęcia ich ochroną ścisłą w ramach rezerwatów przyrody i parków narodowych;
  • wyłączenia z użytkowania gospodarczego przynajmniej 20% wszystkich lasów w Polsce;
  • dostosowania prowadzenia gospodarki leśnej w pozostałych lasach do prawa krajowego i unijnego, a także wymogów ochrony przyrody, m.in. poprzez ponowne podporządkowanie gospodarki leśnej wymogom ochrony gatunkowej, zaprzestanie prowadzenia wycinek w okresie lęgowym ptaków, ograniczenie chemizacji leśnictwa, ograniczenie stosowania zrębów zupełnych, a także ustanowienie instytucjonalnego i społecznego nadzoru nad gospodarką leśną, poprzez egzekwowanie wymogu posiadania przez nadleśnictwa zatwierdzonych, możliwych do zaskarżenia w sądzie Planów Urządzenia Lasu.

Działanie organizacji pozarządowych jest odpowiedzią na list ministra Kurtyki do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa oraz komisarzy Wojciechowskiego, Breton, Simson i Sinkevičiusa, dotyczący założeń nowych Strategii Leśnej i Bioróżnorodności UE. W ocenie organizacji pozarządowych przedstawione przez ministra stanowisko świadczy o niedocenianiu przez niego powagi postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz poparciu przez Michała Kurtykę rozwiązań, które nie tylko nie przyczynią się do jego powstrzymania, ale będą prowadzić do jego zaostrzenia. W swoim liście Kurtyka m.in. skrytykował unijne plany zwiększenia powierzchni obszarów ściśle chronionych, a także poddał w wątpliwość skuteczność wzmocnienia ochrony starych lasów jako narzędzia w walce ze zmianami klimatu. Wyraził też poparcie dla funkcjonującego obecnie w Polsce modelu gospodarki leśnej oraz wykorzystania drewna do produkcji energii. W liście do Kurtyki organizacje pozarządowe odnoszą się do tych i innych stwierdzeń zawartych w stanowisku ministra, wskazując na wynikające z nich liczne zagrożenia dla przyrody i klimatu.

Treść listu Michała Kurtyki to kolejny dowód na to, jaki wpływ na kształtowanie polityki państwa w zakresie zarządzania lasami ma Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Minister bezrefleksyjnie powtarza promowane przez przedstawicieli tej instytucji argumenty, pomagając utrzymać pozwalające na eksploatację polskich lasów status quo. Tymczasem jeśli chcemy, żeby lasy pomogły nam w walce z kryzysem klimatyczno-ekologicznym, gospodarka leśna w Polsce wymaga gruntownych zmian, w czym pomóc może wdrożenie założeń Strategii Bioróżnorodności i Strategii Leśnej UE. Liczymy na to, że minister wysłucha głosu społeczeństwa obywatelskiego i przestanie podejmować decyzje pod dyktando instytucji, w której interesie jest kontynuowanie gospodarczej eksploatacji lasów z jak najmniejszymi ograniczeniami - mówi Augustyn Mikos ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Polski rząd i Lasy Państwowe od początku dyskusji na temat nowej Strategii Leśnej podejmowały działania, mające na celu obniżenie ambicji dotyczących ochrony i zarządzania lasami w sposób priorytetyzujący ochronę klimatu i bioróżnorodności. W marcu Polska delegacja w Radzie Unii Europejskiej wraz z delegacjami dziesięciu innych Państw Członkowskich UE, wystosowała stanowisko w którym krytykowała „skupienie się jedynie na zwiększaniu wiązania węgla i kwestiach związanych z ochroną bioróżnorodności”. W czasie kwietniowych konsultacji społecznych dotyczących Strategii Leśnej uaktywniły się Lasy Państwowe, mobilizując swoich pracowników do wzięcia udziału w konsultacjach i wypowiedzenia się przeciwko zwiększeniu ambicji ochrony ekosystemów leśnych. W lipcu po raz kolejny Polska znalazła się w gronie sygnatariuszy listu sprzeciwiającego się priorytetyzacji ochrony bioróżnorodności w Strategii Leśnej, tym razem skierowanego do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermannsa.

Kontakt

e-mail: [email protected]
tel.: +48-534-043-340