PRACOWNIA 29.01.2014

Lotniska w Obicach nie będzie

2014-01-aurinia-300.jpg

Minister Infrastruktury i Rozwoju, wicepremier Elżbieta Bieńkowska ogłosiła rezygnację z planów budowy nowych lotnisk w Polsce, o czym można było przeczytać 4 stycznia na łamach „Gazety Wyborczej”. Decyzja ta wynika z zapisów rozporządzenia unijnego dotyczącego nowej perspektywy finansowej. Tym samym prace nad budową portów lotniczych w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, w tym także w Obicach, należy uznać za zakończone. Oznacza to, że zmarnowane zostaną dziesiątki milionów złotych wydanych na prace przygotowawcze. Ambicje lokalnych polityków krytycznie komentuje też unijny komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski.

W związku z lekceważeniem bezpieczeństwa przyszłych pasażerów i mieszkańców Obic oraz marnotrawieniem publicznych pieniędzy zwracamy się do Prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego z żądaniem zaprzestania dalszych działań związanych z forsowaniem i finansowaniem projektu, który jest skazany na porażkę i który zniszczy przyrodę i zagrozi bezpieczeństwu ludzi.

Na potrzeby przygotowania inwestycji w Obicach Spółka Regionalny Port Lotniczy Kielce zleciła wykonanie Raportu oceny oddziaływania na środowisko. Z uwagi na rażące naruszenie prawa ochrony przyrody oraz nie spełnienie wymogów procedury OOŚ, decyzją z dnia 12 grudnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podtrzymał decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska unieważniającą decyzję środowiskową dla budowy lotniska w Obicach.

Poważne wątpliwości budzi lokalizacja inwestycji w dolinie cieku wodnego na obszarze źródliskowym. Ingerencja w złożony ekosystem wiąże się z trwałą utratą jego unikalnych cech i walorów. Obice leżą w bliskości doliny Nidy będącej korytarzem ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym. Stąd konieczność przeprowadzenia szczegółowej analizy wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 „Dolina Nidy” i „Ostoja Nidziańska” oraz analizy kolizyjności ptaków i nietoperzy z ruchem lotniczym. Badań takich nie wykonano. Nie przeprowadzono też możliwego do zaakceptowania wariantowania lokalizacji portu lotniczego. Konieczne do poniesienia nakłady na przygotowanie terenu pod inwestycję stawiają pod znakiem zapytania jej racjonalność.

Przypomnijmy, że zgromadzona dotąd dla inwestycji dokumentacja zakłada budowę portu lotniczego, który według specjalistów nie osiągnie zakładanej w Raporcie przepustowości oraz nie będzie rentowny. Wobec braku wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej Prezydent Kielc przedstawił koncepcję „samofinansowania się” lotniska w Obicach. Zakłada ona budowę kopalni wapienia w Kamiennej Górze w pobliżu Obic. Łączne potraktowanie obu inwestycji w zaskarżonej przez Stowarzyszenie dokumentacji stało się podstawą do jej odrzucenia przez GDOŚ i WSA. Wydano bowiem jedną decyzję środowiskową dla obu przedsięwzięć łącznie. Tymczasem tylko budowa lotniska jest inwestycją celu publicznego i tylko ona jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ponadto inwestor wyszedł z założenia, że obie inwestycje są technologicznie powiązane, co zostało obalone przez WSA.


Krajobraz pod Obicami. Miejsce planowanej inwestycji lotniskowej. Fot. Łukasz Misiuna
Krajobraz pod Obicami. Miejsce planowanej inwestycji lotniskowej. Fot. Łukasz Misiuna

Inwestycja nie posiada więc decyzji środowiskowej – kluczowego w procesie inwestycyjnym dokumentu.

Po wyroku WSA w Kielcach podjęto decyzję o kontynuacji prac nad przygotowaniem dokumentacji na potrzeby budowy portu lotniczego. 27.01.2014 upłynął termin składania ofert na wykonanie monitoringu przyrodniczego. Szacowany koszt budowy lotniska pod Kielcami to około 600 mln złotych. Dotąd wydano na ten cel 30 mln zł z publicznych środków.

W świetle wypowiedzi Minister Bieńkowskiej nowego znaczenia zaczynają nabierać względy gospodarności i gospodarowania publicznymi środkami.

Wobec opisanej sytuacji wypada zadać pytanie: w jakim celu planuje się wydanie kolejnych pieniędzy na inwestycję, o której wiadomo, że nie powstanie?

Czytaj również:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Chronię klimat = Nie latam