Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zmiana przepisów – przydrożne aleje drzew będą bezpieczniejsze

DODANE: 22-6-2010

drzewa-przydrozne-fot-krzysztof-worobiec-mini.jpg

Tak jak wcześniej sygnalizowaliśmy doszło do zmiany przepisów o ochronie środowiska. 6 czerwca br. Podpisana została ustawa zmieniającą obowiązujące prawo w tym zakresie.

Jedną z kluczowych zmian jest nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Wprowadzono do niej nowy przepis, który nakazuje by zezwolenie na wycinkę przydrożnych alei drzew (innych niż obce gatunki topoli), które zazwyczaj wydają władze gminy, było poprzedzone uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Dotychczas to wójtowie i burmistrzowie (a w przypadku gdy chodziło o wycinkę na terenach gminnych – starostowie) podejmowali takie decyzje – bez konieczności występowania o zgodę do innych organów. Często dochodziło przy tym do ignorancji zasad ochrony przyrody i krajobrazu. Pozostaje mieć nadzieję, że konieczność uzyskania zgody RDOŚ będzie skutkować większą dbałością o te aspekty.

Inną ważną zmianą prawa jest uregulowanie sprawy zabiegów sanitarnych dokonywanych na koronach drzew. Jest to odpowiedź na częste przypadki nadmiernego ogławiania drzew, które niejednokrotnie polegało na całkowitej eliminacji korony i pozostawienia samego pnia wystającego z ziemi. Nowe przepisy mówią, że zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

  • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi
  • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat
  • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa

Ponadto, ustawa zmieniająca obowiązujące przepisy wprowadzi w życie formalne zmiany dotyczące procedur oceny oddziaływania na środowisko (np. możliwość przeniesienia decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych na inny podmiot, możliwość zmiany starych decyzji środowiskowych i in.).

Należy także odnotować, że zmienione prawo nadaje urzędnikom RDOŚ uprawnienia do przeprowadzenia kontroli przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystania zasobów i składników przyrody.

Treść ustawy jest dostępna na stronie internetowej Sejmu RP.
Ustawa wejdzie w życie w 2 tygodnie od jej publikacji w Dzienniku Ustaw, co powinno nastąpić w najbliższych tygodniach (informacja będzie dostępna na stronie).