PRACOWNIA 22.09.2015

Organizacje pozarządowe ponawiają apel do Ministra o obronę polskiej przyrody i krajobrazu

22 września 2015 r. 28 organizacji pozarządowych ponownie skierowało na ręce Ministra Środowiska apel o zaprzestanie prac na zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie liberalizacji prawa dla infrastruktury narciarskiej.

Pełna treść Apelu (Plik PDF)

Kolejne wystąpienie organizacji pozarządowych to reakcja na odpowiedź Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w której w żaden sposób nie odniósł się do prośby Ministerstwa Środowiska o merytoryczną analizę podnoszonych przez NGO zastrzeżeń do zmiany rozporządzenia.

Organizacje pozarządowe już od sierpnia 2015 r. alarmowały, że proponowane pod dyktando biznesu narciarskiego zmiany doprowadzą do postępującej degradacji przyrody i krajobrazu terenów górskich. Są także sprzeczne z interesem publicznym i prawem międzynarodowym.

Przygotowywane przez GDOŚ rozporządzenie umożliwi realizację ogromnych ośrodków narciarskich (do 10 ha) na terenach chronionych: parkach krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania budowy i eksploatacji przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz. Na terenach nie objętych obszarowymi formami ochrony będzie można przekształcać nawet 15 hektarów bez jakiejkolwiek oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Dziś skutki powstania każdej inwestycji narciarskiej są badane indywidualnie. Proponowane zmiany w rozporządzeniu spowodują, że znaczna część inwestycji będzie z tej oceny zwolniona.

Niesie to ze sobą ogromne zagrożenia dla przyrody, ludzi i krajobrazu. Budowa i funkcjonowanie inwestycji narciarskich wiąże się bowiem z wyrębem lasów, rabunkowym poborem wody do celów naśnieżania oraz fragmentacją terenów otwartych skutkującą zakłóceniami w swobodnej migracji zwierząt. Powoduje także silną degradację krajobrazu.

Dla zachowania odpowiedniej ochrony przyrody terenów górskich, jest kluczowe, by GDOŚ przeprowadził analizę podnoszonych przez nas zastrzeżeń z całą powagą i odpowiedzialnością. Zmiany, które mają zostać wprowadzone do rozporządzenia, sprawią, że inwestycje narciarskie pozostaną poza kontrolą społeczeństwa i organów odpowiedzialnych za ochronę przyrody

mówi Agata Szafraniuk z Fundacji ClientEarth.

Zmiana rozporządzenia to próba przeforsowania szkodliwego dla przyrody i społeczeństwa prawa oraz pomijanie głosu obywateli. Za tym działaniem stoi nie dobro przyrody ale interes grup nacisku. Nie mamy wątpliwości, że dokument w tym kształcie nie powinien być przedmiotem żadnych uzgodnień i konsultacji. Jedyną możliwością zaprzestania dalszego marnowania środków publicznych i czasu pracy administracji państwowej jest natychmiastowe wstrzymanie prac nad zmianą rozporządzenia

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Apel o obronę interesu publicznego wystosowało 28 organizacji pozarządowych pracujących na rzecz ochrony przyrody tj. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, ClientEarth, WWF Polska. Zachęcamy kolejne stowarzyszenia i fundacje do poparcia ochrony polskiej przyrody i krajobrazu. W tym celu prosimy o kontakt.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych