PRACOWNIA 28.11.2008

„Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko” – nowa publikacja Pracowni

kwalifikowanie-przedsiewziec-kadr.jpg

Ukazała się nowa publikacja Pracowni – Raport „Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko. Teoria i praktyka na podstawie wyników monitoringu procesów inwestycyjnych w Karpatach”.

Raport poświęcony jest ocenie oddziaływania na środowisko (OOS), która jest kluczowym narzędziem unijnej polityki ochrony środowiska oraz ochrony wartości przyrodniczych zagrożonych w wyniku realizacji różnych inwestycji.

Niniejszy raport stanowi głos w dyskusji na temat nowego, skutecznego systemu ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. Publikację przygotowano z myślą o administracji publicznej, inwestorach oraz praktykach wykonujących opracowania przyrodnicze, dla których powinna stać się ona użytecznym narzędziem pomocnym w podnoszeniu jakości merytorycznej procedur OOS dla skutecznej ochrony wartości przyrodniczych w procesach inwestycyjnych.

Dla określonych przedsięwzięć przepisy prawne nakładają obowiązkowe procedury OOS, dla części zaś procedura może być wymagana po przeprowadzeniu analizy ich potencjalnego oddziaływania i spodziewanych skutków ekologicznych. Właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję o konieczności przeprowadzenia procedury OOS na etapie kwalifikowania (screeningu). Jest to etap bardzo ważny, ale także niełatwy – wymagający wiedzy i doświadczenia. Brak wyraźnie sformułowanych podstaw prawnych, obowiązujących wytycznych metodycznych, a często także merytorycznych podstaw szacowania wpływu inwestycji na środowisko, stawiają organy administracji publicznej w trudnej sytuacji i powodują liczne problemy praktyczne, opisane w niniejszej publikacji.

Treść raportu przygotowali: Alina Kula, Rafał T. Kurek, Krzysztof Okrasiński.
Współpraca: Radosław Ślusarczyk, Grzegorz Bożek.

Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej  PDF, 634,5 kb

Publikacja jest również dostępna w wersji papierowej.
Wszystkich chętnych otrzymaniem publikacji prosimy o kontakt pod adresem [email protected]


 

Publikacja jest częścią projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowany jest przez Pracownię i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Za treść wydawnictwa odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nich wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie