PRACOWNIA 04.05.2010

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uznaje sprzeciw Pracowni wobec budowy kompleksu narciarskiego na Izbicy

Na wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w dniu 14 kwietnia 2010 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu na budowę kompleksu narciarskiego w masywie góry Izbica w Karkonoszach.

W 2008 r. władze gminy Karpacz przystąpiły do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z zamiarem lokalizacji 2 nartostrad i kolei linowej na górze Izbica (856 m n.p.m., otulina Karkonoskiego Parku Narodowego, obszar europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000). Inwestycji miała towarzyszyć budowa kompleksu hotelowego oraz infrastruktury (drogi, parkingi, naśnieżanie, oświetlenie itp.).

Realizacja ustaleń „Studium...” wiązałaby się ze zniszczeniem kilkunastu hektarów cennych siedlisk przyrodniczych oraz negatywnym oddziaływaniem na co najmniej 50 chronionych gatunków ptaków (sóweczka, dzięcioł czarny i duży, jastrząb, pustułka, lerka), a także siedliska przyrodnicze (jaworzyny, bory świerkowe) – lasy o statusie ochronnym. Negatywne oddziaływania kumulowałyby się z innymi istniejącymi bądź planowanymi inwestycjami narciarskimi w Karkonoszach.

Mimo znaczącego negatywnego oddziaływanie na przyrodę oraz ewidentnych uchybień merytorycznych i formalnych prognozy oddziaływania na środowisko przygotowanej na potrzeby zmiany „Studium” zyskała akceptację Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

GDOŚ potwierdził stanowisko Pracowni, która wskazała, że w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przekładanie procesu decyzyjnego na dalsze etapy jest niedopuszczalne. W przypadku obszarów Natura 2000, orzeczenie o dopuszczalności danego zamierzenia inwestycyjnego powinno być dokonane już na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium zagospodarowania przestrzennego.

Orzeczenie GDOŚ stanowi precedens, bowiem dotychczasową praktykę organów ochrony przyrody można przedstawić słowami: „zgódźmy się wstępnie na projekt Studium, a decyzję ostateczną podejmiemy w bliżej nieokreślonej przyszłości, na etapie precyzowania zamierzeń planistycznych” – przy czym późniejsze decyzje zazwyczaj opierają się na tej pierwotnej zgodzie, bowiem ustalenia studium są wiążące dla procesów planistycznych.

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Mimo dużego ryzyka przyrodniczego, jakim obarczony jest projekt utworzenia ośrodka narciarskiego na Izbicy, oraz mimo wyraźnych zastrzeżeń GDOŚ, Burmistrz Karpacza na spotkaniu w dniu 30 kwietnia 2010 r. podtrzymał zamiar doprowadzenia do realizacji tej inwestycji.

Coraz większa presja ze strony istniejących i planowanych inwestycji w Karkonoszach wymaga podjęcia stanowczych kroków mających na celu ochronę przyrody. Niepokojąca jest ignorancja tych zagrożeń oraz brak strategicznego rozpatrzenia wpływu planowanych inwestycji na środowisko. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dokona wszelkich starań, by interes ochrony przyrody był należycie zabezpieczony.

mówi Radosław Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński
tel. 502 171 323; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68