Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Działaj dla przyrody! Zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych

DODANE: 12-12-2010

smpc-logo.jpg

Trwa nabór kandydatów do udziału w nowym cyklu szkolenia Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych. Nowe szkolenie główny nacisk kładzie na kształcenie Strażników pod kątem zmian w polskim prawodawstwie i powoływaniu nowych form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

Do 28 lutego 2011 r. można wysyłać swoje zgłoszenia do udziału w szkoleniu (ankieta zgłoszeniowa do pobrania). 4 marca 2011 r. zostanie ogłoszona lista uczestników nowej edycji szkolenia Strażników. Po ogłoszeniu listy uczestników SMPC, wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom zostaną przesłane szczegółowe informacje o szkoleniu (szczegółowy program oraz informacje dodatkowe).

Szkolenie Strażników składa się z:

  • szkolenia merytorycznego (3 spotkania w terminach: 10-13.03.2011, 02-05.06.2011, 08-11.09.2011)
  • warsztatu terenowego (01-05.05.2011)
  • szkolenia medialnego (03-04.09.2011)
  • praktyki Strażnika (I grupa 04-17.07.2011, II grupa 18-31.07.2011)

Uczestnik szkolenia zobowiązany jest bezwzględnie uczestniczyć we wszystkich częściach szkolenia!

Miejsce: Ośrodek edukacji ekologicznej Pracowni
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra (koło Bielska-Białej)

Część zajęć odbędzie się w terenie.
W szkoleniu mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.

Dzięki zdobytej wiedzy Strażnicy będą mogli samodzielnie interweniować w sprawach ochrony przyrody. Kompleksowy program szkolenia SMPC umożliwi jego uczestnikom podejmowanie profesjonalnych działań na rzecz ochrony obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, w procesach planowania oraz realizacji inwestycji i przedsięwzięć.

Szkolenia mają na celu zdobycie wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie:

  • rozpoznania i oznaczenia gatunków i siedlisk objętych ochroną w ramach Dyrektyw Siedliskowej i Ptasiej (oraz poprzez inne prawne formy ochrony przyrody)
  • rozpoznania i reakcji na akty niszczenia przyrody
  • nawiązywania międzysektorowej współpracy
  • profesjonalnego i merytorycznego udziału w konsultacjach społecznych z zakresu administracyjnych procedur mogących skutkować negatywnym wpływem na stan ochrony i wykorzystania przyrody
  • kształtowania opinii publicznej w zakresie konieczności ochrony siedlisk i gatunków priorytetowych dla UE

Jeżeli nie chcesz czuć się bezsilny w obliczu niszczenia przyrody, weź udział w szkoleniu i zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych.

Więcej informacji: Karina Nowicka-Kudłacz, tel. 33 817 14 68

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot szkolenie Strażników realizuje już od 15 lat.

Informacje i zapisy pod adresem:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
43-360 Bystra, ul. Jasna 17
e-mail: [email protected]
tel. 33 817 14 68


Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Projekt „Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych” realizowany obecnie przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot współfinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.