PRACOWNIA 18.02.2010

Piwniczna-Zdrój – wycinka drzew na Kicarzu

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot skierowała do Ministra Zdrowia wniosek o natychmiastowe wszczęcie działań w sprawie prowadzonej wycinki drzew na obszarze góry Kicarz w uzdrowiskowej miejscowości Piwniczna-Zdrój oraz wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wstrzymanie wykonania decyzji zezwalających na powstanie Stacji Narciarskiej Kicarz.

Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z dokumentami pokazującymi skutki realizacji inwestycji:

Obszar realizacji wycinki drzew na stokach góry Kicarz leży w strefie „B” ochrony uzdrowiska w miejscowości Piwniczna-Zdrój. W strefie tej obowiązuje całkowity zakaz wycinania drzew oraz prowadzenia działań powodujących niekorzystną zmianę stosunków wodnych. Nie jest zatem zrozumiałym, dlaczego decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych oraz decyzja pozwolenia na budowę dopuszczają zgodę na tę wycinkę. Świadczy to o ich wydaniu z rażącym naruszeniem prawa.

Prowadzenie inwestycji mogących zakłócić istniejące uwarunkowania hydrologiczne (istotne dla możliwości ochrony i korzystania z wód leczniczych) wymaga sporządzenia dokumentacji hydrologiczno – geologicznej (a nie geotechnicznej – dotychczas tylko taka była wykonana) i zaopiniowania jej przez Ministra Zdrowia.

Wedle wiedzy Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, taka dokumentacja nie została przedstawiona Ministrowi do zaopiniowania.

Konieczność wstrzymania wycinki drzew jest spowodowana nie tylko względami formalnymi, lecz przede wszystkim zagrożeniem stosunków wodnych w rejonie oddziaływania realizowanego przedsięwzięcia. Zagrożenie to jest związane przede wszystkim ze zmianami w zakresie warunków zasilania wód podziemnych na obszarze planowanej nartostrady (wycinka drzew na obszarze kilkudziesięciu hektarów, zdarcie pokrywy darniowej, sztuczne naśnieżanie), które mogą skutkować degradacją stanu i składu części zasobów wód mineralnych „Piwniczanka”.

Zagadnienia te były przedmiotem dwóch ekspertyz wykonanych przez naukowców Państwowego Instytutu Geologicznego (Oddział Karpacki w Krakowie) oraz Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa.

Zagadnienia te nie były przedmiotem oceny oddziaływania na środowisko, którą przeprowadzano na etapie wydawania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Brakiem tego postępowania było również pominięcie konsultacji społecznych (brak publikacji obwieszczenia Burmistrza Piwnicznej-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej), co w praktyce skutkowało tym, że społeczeństwo (w tym: organizacje ekologiczne, naukowcy, i in.) nie mogło zająć stanowiska w sprawie.

Mając na uwadze, iż wycinka na górze Kicarz jest już realizowana, wnioskujemy o natychmiastowe podjęcie działań w sprawie powstrzymania wycinki oraz wstrzymania wykonalności decyzji administracyjnych do czasu wyjaśnienia niezgodności prowadzonych działań z przepisami ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

Decyzję zezwalającą na powstanie Stacji Narciarskiej Kicarz wydał Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój 17 października 2006 r. (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Czytaj więcej: