PRACOWNIA 20.12.2009

Nielegalny wyciąg „Czarny Groń” w prokuraturze

Sezon narciarski zainaugurowany doniesieniem do prokuratury. Skandaliczna rozbudowa ośrodka narciarskiego „Czarny Groń” – inwestor bez wymaganych prawem decyzji administracyjnych zrealizował nowoczesną stację narciarską w miejscowości Rzyki (gmina Andrychów). Zniszczona została cenna przyroda.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zgłosiły sprawę do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku, o którym mowa w art. 181 §1 i 3, 187 i 188 Kodeksu Karnego oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Przy rozbudowie wyciągu narciarskiego i infrastruktury towarzyszącej (sztuczne zaśnieżanie i oświetlenia) „Czarny Groń” w miejscowości Rzyki doszło do rażących naruszeń prawa.

Inwestor w skandaliczny sposób metodą faktów dokonanych wybudował ośrodek narciarski bez wymaganych pozwoleń – decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę oraz zezwolenia na wyłączenie gruntów leśnych z produkcji leśnej. Dziś na miejscu małego wyciągu stanęła duża stacja narciarska zupełnie nielegalnie! Praktyka stosowana przez inwestora jest niedopuszczalna i musi on odpowiedzieć za popełnione przestępstwo.

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Realizując inwestycję dokonano następujących zniszczeń:

  • zniszczenie chronionych siedlisk buczynowych,
  • zniwelowano teren na kilkanaście metrów głębokości na potrzeby budowy dolnej i górnej stacji oraz pod zbiornik retencyjny na potrzeby sztucznego śnieżenia, budowa kolei krzesełkowej jest już niemal w całości zrealizowana,
  • na potoku (u źródła) powstał zbiornik retencyjny do sztucznego śnieżenia,
  • wzdłuż całego stoku usytuowano lampy oświetleniowe,
  • na ukończeniu jest budowa instalacji sztucznego zaśnieżania wraz infrastrukturą towarzyszącą (rury doprowadzające wodę oraz kable energetyczne).

Inwestor podjął decyzję o realizacji inwestycji metodą faktów dokonanych, wykazując tym samym arogancję i ignorancję wobec zasad ochrony przyrody, przepisów o ochronie środowiska oraz organów administracji publicznej.

Teren, na którym powstał ośrodek narciarski bezpośrednio przylega do granicy rezerwatu Madohora, ponadto objęty jest ochroną prawną w postaci obszaru europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000 „Beskid Mały”. Przez teren przebiega korytarz ekologiczny podlegający ochronie na mocy przepisów art. 10 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory. Lasy tego obszaru mają status ochronny.

Wobec poczynań inwestora Pracownia domagać się będzie:

  1. wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do inwestora, który dopuścił się naruszenia prawa i zagrożenia środowiska,
  2. zapewnienia przeprowadzenia działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego w rejonie zrealizowanego przedsięwzięcia,
  3. zapewnienia przeprowadzenia adekwatnych do zniszczeń kompensacji przyrodniczych,
  4. natychmiastowe wstrzymanie realizacji inwestycji w trybie art. 37 ustawy o ochronie przyrody oraz nakazanie przeprowadzenia odpowiedniej kompensacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie,
  5. odmowę uzgodnienia uwarunkowań środowiskowych przez RDOŚ dla już powstałej inwestycji.

Beskid Mały – pasmo stanowiące część Beskidów Zachodnich ciągnący się od Bramy Wilkowickiej i doliny Białej na zachodzie do doliny Skawy na wschodzie. Część wschodnia Beskidu Małego, na terenie którego znajduje się inwestycja, nazywa się Góry Zasolskie. Obszary leśne Beskidu Małego obejmują niemal wyłącznie siedliska lasu dolnoreglowego. Składają się głównie z buków, jodłów i świerków. Osobliwością jest szczyt Łamanej Skały, który jest porośnięty rodzimym 100-letnm lasem świerkowym przypominający płat regla górnego, pomimo wysokości, na której rośnie. Jest to spowodowane wpływami i warunkami podłoża – rośnie on bowiem na kamienistej glebie na podłożu zlepieńców istebiańskich. W krajobrazie Beskidu Małego osobliwą niespodzianką są formy skalne.

Teren Beskidu Małego jest objęty siecią ochrony przyrody Natura 2000 „Beskid Mały”(PLH240023) głównie ze względu na kwaśne i żyzne buczyny, obszar ten jest również korytarzem ekologicznym. Na omawianym terenie znajduje sie kilkadziesiąt skałek, jaskiń i schronisk podskalnych. Żyją tu m.in. nietoperze wymienione w załączniku II sieci Natura takie jak nocek duży, nocek orzęsiony i podkowiec mały. Stwierdzono tu łącznie obecność 14 siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Ponadto, jest to miejsce występowania 2 gatunków mchów z załącznika II tej Dyrektywy.

Rezerwat Madohora – rezerwat przyrody utworzony w 1960 r. o powierzchni ponad 70 ha chroniący naturalny, górnoreglowy bór świerkowy, a także bujne runo leśne znajdujące się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, obejmuje partie szczytowe oraz zbocza Łamanej Skały. Położony jest na wysokości 700-929 m n.p.m. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zespołów leśnych występujących na różnorodnych siedliskach oraz wychodni skalnych na szczycie Madohory. Wyodrębniono na tym terenie dziewięć zbiorowisk, w tym pięć leśnych i cztery ziołoroślowe. Do ciekawostek florystycznych rezerwatu należy między innymi rzeżucha trójlistkowa, ponieważ występuje ona tutaj na północnym krańcu swego zasięgu europejskiego. Częste są tutaj jelenie, sarny, dziki oraz kuny leśne i borsuki. Z ptaków warto wymienić głuszca oraz słonkę.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa:
Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj więcej: