PRACOWNIA 15.12.2009

Tatry. Kolej linowa na Kasprowy Wierch kolejny rok nielegalnie zwiększa przepustowość w sezonie zimowym

16 grudnia, jak co roku, kolej linowa na Kasprowy Wierch zwiększy o 100% przepustowość, tj. z poziomu 180 do 360 osób na godzinę. Począwszy od modernizacji kolei (2007 r.), w sezonie zimowym (16 grudnia – 27 kwietnia) kolej funkcjonuje ze zwiększoną przepustowością. Działanie to jest niezgodne z prawem, bowiem do dnia dzisiejszego nie ma ostatecznej decyzji Ministra Środowiska, która zezwalałaby na taką intensywność pracy kolei na Kasprowy Wierch.

Pierwotna decyzja Ministra Środowiska, zezwalająca na rozbudowę kolei linowej, wydana była 8 maja 2006 r. i zezwalała na funkcjonowanie kolei z przepustowością 180 osób na godzinę przez cały rok. Polskie Koleje Linowe zwróciły się z wnioskiem o zezwolenie na zwiększenie przepustowości do poziomu 360 osób na godzinę, do czego Minister przychylił się w dniu 24 czerwca 2006 r. – pod warunkiem przeprowadzenia szeregu działań kompensacyjnych oraz monitoringu przyrodniczego. Obwarowanie to skłoniło PKL do odwołania, wskutek czego 26 września 2007 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję Ministra Środowiska i sprawa trafiła do ponownej analizy.

Tym samym doszło do stanu, w którym począwszy od 2006 r. nie ma ostatecznej decyzji Ministra Środowiska zezwalającej na funkcjonowanie kolei linowej na Kasprowy Wierch ze zwiększoną przepustowością. Proces wydawania tej decyzji jest w toku (obecnie, na wniosek PKL, sprawa ponownie trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie). Oznacza to, że kolej powinna funkcjonować z przepustowością na poziomie 180 osób na godzinę. Funkcjonowanie kolei bez zachowania powyższego warunku jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny lub aresztu.

Zwiększenie przepustowości kolei niesie za sobą poważne zagrożenie dla tatrzańskiej przyrody. Wiąże się ono z oddziaływaniem na zwierzęta występujące w rejonie Kasprowego Wierchu (płoszenie, ubytek terytorium występowania, kolizje, naruszenie bazy żerowiskowej) oraz rośliny (niszczenie siedlisk roślinnych, zmiana warunków glebowych i hydrologicznych). Dla rozbudowywanej kolei linowej na Kasprowy Wierch nigdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, a więc pełny wpływ inwestycji na przyrodę nie został jak dotychczas odpowiednio przebadany. Jest to najbardziej drastyczny w Polsce przykład wyłączenia inwestycji spod procedur środowiskowych.

Należy podkreślić, że aspekty prawne inwestycji są wyjątkowo niekorzystne dla Polskich Kolei Linowych:

  1. W dniu 29 października 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny (II OSK 1669/08) potwierdził, że decyzja o warunkach zabudowy dla kolei linowej na Kasprowy Wierch została wydana z naruszeniem prawa (a jest to jeden z podstawowych dokumentów, bez którego nie powinno być wydane pozwolenie na budowę);
  2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego bada sprawę powodów, dla których kolej linowa nie została poddana procedurze pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu jej modernizacji;
  3. Na wniosek Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem prowadzi postępowanie w sprawie funkcjonowania kolei bez prawomocnej decyzji Ministra Środowiska;
  4. Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, wyraził negatywną opinię na temat zwiększenie przepustowości kolei linowej w sezonie letnim (o co wnioskuje PKL); użyta przez niego argumentacja merytoryczna wskazuje jednoznacznie, że niedopuszczalne jest także zwiększenie przepustowości kolei w sezonie zimowym.

Kolej linowa na Kasprowy Wierch jest największą inwestycją w polskich parkach narodowych, dla której nigdy nie przeprowadzono oceny oddziaływania na środowisko. Niedawno wydany wyrok NSA wskazuje, że w procesie inwestycyjnym doszło do wielu zaniedbań merytorycznych i formalnych. Inwestor wykazał ignorancję wobec przepisów o ochronie środowiska, a wagę dokonanych naruszeń zwiększa to, że inwestycja jest zlokalizowana w obszarze chronionym polskim i europejskimi przepisam

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nadal będzie konsekwentnie działać na rzecz ochrony Tatr przed skutkami inwestycji powodujących negatywne oddziaływanie na przyrodę.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa:
Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68