PRACOWNIA 14.12.2009

Gmina Cisna nadal podtrzymuje plany zniszczenia góry Jasło w Bieszczadach

W ostatnich dniach po raz kolejny w mediach pojawiły się doniesienia na temat dążeń gminy Cisna do budowy stacji narciarskiej na górze Jasło. Wójt Gminy Cisna zorganizowała spotkanie na temat możliwości zmiany granic obszaru Natura 2000. W sprawę zaangażowała się także europosłanka Elżbieta Łukacijewska.

Nie można zaakceptować faktu, że osoby pełniące funkcje publiczne otwarcie żądają naruszenia przepisów o ochronie przyrody. Sam fakt namawiania przez nie do zachowań sprzecznych z prawem jest naruszeniem prawa. Przyroda Bieszczadów zasługuje na najwyższą formę ochrony.

mówi Grzegorz Bożek ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Realizacja inwestycji miałaby się wiązać z wycinką kilkudziesięciu hektarów lasu, a po zboczach Jasła byłaby poprowadzona nartostrada oraz wyciąg narciarski. Skutki środowiskowe takiej inwestycji byłyby ogromne – duża ingerencja w teren o wysokich walorach przyrodniczych, likwidacja chronionych siedlisk przyrodniczych, przepłoszenie zwierząt z miejsc ich naturalnego występowania, zmiana stosunków wodnych oraz pogorszenie walorów krajobrazowych.

Dążenia gminy władz gminy Cisna do realizacji inwestycji są niedopuszczalne, a tym bardziej zachęcanie by zmieniać granice Natury 2000. Cały teren góry Jasło podlega ochronie przyrody w ramach systemu Natura 2000, którego podstawą tworzenia są dane i fakty naukowe o zanikaniu siedlisk oraz gatunków floty i fauny. Przypomnijmy, że sieć ekologiczna Natura 2000 jest mechanizmem zahamowania spadku różnorodności biologicznej w Europie, czynnikiem rozwoju turystyki, zachowania tradycyjnej gospodarki rolnej i proekologicznej gospodarki leśnej, a także lokalnej kultury i regionalnej specyfiki.

W momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz wyznaczenia Natury 2000, państwo polskie zobowiązało się do utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków i siedlisk występujących w granicach tegoż obszaru – musi zatem podejmować takie kroki, które zapewnią wysoką jakość kondycji siedlisk i gatunków.

Podejmowanie działań sprzecznych z europejskimi przepisami o ochronie obszarów Natura 2000 może nieść daleko idące konsekwencje. Mogą być nimi zarówno wstrzymanie unijnych dotacji, jak i nałożenie kar pieniężnych, poprzedzone wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W interesie społecznym leży zatem zapewnienie należytej ochrony przyrody – ponieważ to ona jest czynnikiem sprowadzającym turystów do gminy Cisna. Ponadto, naruszanie przepisów o ochronie przyrody może wiązać się z poważnymi stratami ekonomicznymi.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wyraża duże zaniepokojenie planami Gminy Cisna zagospodarowania góry Jasło na użytek stacji narciarskiej i będzie stale monitorować przebieg sprawy, a w razie potrzeby podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu udaremnienia planów budowy stacji narciarskiej w masywie Jasła.

Pasmo Jasła rozciąga się od Cisnej, poprzez Małe Jasło, Jasło aż do granicznego Okrąglika. Pokryte jest typową buczyną karpacką oraz lasami bukowo-jodłowymi, z których znaczną część stanowią starodrzewy. W tym rejonie bytują wilki, niedźwiedzie, rysie, jelenie, głuszce i wiele innych zwierząt. To ważny korytarz ekologiczny w Karpatach. Walory przyrodniczo-krajobrazowe podkreśla status prawny obszaru – Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz europejska sieć Natura 2000 jako ostoja ptasia oraz ostoja siedliskowa – obszar „Bieszczady” (PLC 180001). Obszar góry Jasło to mniej znane bieszczadzkie połoniny, jednak Małe Jasło (1097 m n.p.m.) i Jasło (1153 m n.p.m.) zaliczają się do równie cennych połonin. Pomysł budowy stacji narciarskiej w Bieszczadach nie jest nowy. W 1988 r. red. Janusz Zielonacki z OTV Kraków promował ideę „Kolorowego zawrotu głowy”. Od 1998 r. kolejni wójtowie gminy Cisna popularyzowali ideę budowy wyciągów narciarskich na stokach Jasła. Tadeusz Wrona, później Elżbieta Łukacijewska oraz obecna wójt Renata Szczepańska, za jeden ze swych głównych celów jako włodarze gminy stawiali budowę stacji narciarskiej na Jasło.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek, Sekretarz Zarządu PnrWI
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Masyw Jasła, 2008-2010