PRACOWNIA 21.05.2009

Narciarstwo za wszelką cenę w Koszarawie mimo wyroku WSA

fotolia-99738204-subscription-monthly-xxl_1.jpg

Gmina Koszarawa za wszelką cenę forsuje na swoim terenie budowę inwestycji narciarskich. Wojewoda Śląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w celu stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Koszarawie z 12 grudnia 2008 roku o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Pomimo uchylenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji ministra środowiska o zmianie przeznaczenia gruntów 1,3 ha gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Gmina Koszarawa 12 grudnia 2008 roku uchwałą nr XXV/147/08 uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy.

Domagamy się przestrzegania postanowień WSA w Warszawie przez Wójta Gminy Koszarawa. Brak planu zagospodarowania przestrzennego powoduje chaos, utrudnia życie ludzi, blokuje potrzebne inwestycje i niszczy przyrodę – a to nie sprzyja nikomu.

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wójt Gminy za wszelką cenę chce przeforsować inwestycje narciarskie, z których korzyść dla gminy może być niewielka. Co istotne środki publiczne, które zostały wydane na przygotowane planu najprawdopodobniej zostały już zmarnowane a po uchyleniu planu przez WSA w Gliwicach trzeba będzie wydać je ponownie. Zmarnowany został również czas, który mógł być poświęcony na inicjatywy ważne społecznie, ochronę przyrody czy promocję urokliwie położonej gminy.

Pracownia w dniu 05.02.2009 r. wystosowała do Wojewody Śląskiego wniosek o stwierdzenie zgodności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Koszarawa z ustawową procedurą. W dniu 8 maja 2009 r. Wojewoda Śląski wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w celu stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały.

Sprawa zmiany przeznaczenia 1,3 ha gruntów w gminie Koszarawa trwa od 2005 roku. Już ponad 3 lata urzędnicy z uporem próbują przeforsować swoją wizję tzw. „rozwoju” gminy tylko poprzez budowę wyciągów narciarskich. Działania gminy uważamy za marnowanie publicznych funduszy i brak racjonalności w planowaniu rozwoju gminy.

Teren objęty planowaną inwestycją jest ważną częścią Beskidu Żywieckiego, łączącego Żywiecki Park Krajobrazowy z Babiogórskim Parkiem Narodowym. Porośnięte lasem wzniesienia wokół Koszarawy stanowią ważne siedliska dla wielu górskich gatunków roślin i zwierząt oraz specyficzne przyrodnicze zaplecze, gdzie swą strefę ochronno-buforową mogą posiadać zwierzęta migrujące między cennymi przyrodniczo obszarami Beskidu Żywieckiego. Co więcej, obszary objęte planowaniem wyróżnia malowniczy krajobraz, który może ulec znacznemu oszpeceniu poprzez budowę sieci kolejek, wyciągów i tras narciarskich.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj więcej:

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie