PRACOWNIA 06.04.2009

Kolejna wygrana w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch

Wyrokiem z 3 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazał Ministrowi Środowiska w przeciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia prawa.

Ponad rok temu (11 marca 2008 r.) Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wniosło do Ministra Środowiska wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego i podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań w celu usunięcia stanu naruszenia prawa przez Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. polegającego na realizacji inwestycji kolei linowej Kuźnice – Kasprowy Wierch niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2006 r.

Według obecnie obowiązującej prawem decyzji MŚ z 8 maja kolej musi funkcjonować z przewozowością tylko 180 osób na godzinę przez cały rok. Natomiast PKL obecnie wwozi na szczyt Kasprowego 360 osób na godzinę.

Od marca 2008 r. Ministerstwo Środowisko uchyla się od wyegzekwowania prawa od Polskich Kolei Linowych. Przez opieszałość Ministra Środowiska PKL w ostatnim sezonie narciarskim mógł eksploatować kolej linową na Kasprowy Wierch wwożąc na szczyt 360 osób na godzinę. MŚ sprzyja komercyjnej firmie zarabiać pieniądze na naszym dziedzictwie przyrodniczym.

Od początku rozbudowy kolei linowej na Kasprowy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa. Wyrok WSA z 3 kwietnia br. jest czwartym wygranym wyrokiem przez ekologów, fakt ten pokazuje, w jaki sposób doszło do rozbudowy kolei i w jaki sposób jest ona obecnie eksploatowana.

Tym razem Minister Środowiska przez rok czasu nie zrobił nic by chronić przyrodę Tatr i podjąć działania by wyegzekwować pierwszą wydaną decyzję, która mówiła o tym, że nie wolno zwiększać przewozowości kolei, bo będzie to szkodzić przyrodzie Tatr. W decyzji z 8 maja 2006 r. Ministra Środowiska czytamy – „…nie można zupełnie wykluczyć ewentualnego niekorzystnego wpływu tej inwestycji na środowisko oraz braku rozwiązań alternatywnych organ celem zminimalizowania takich ewentualnych potencjalnych negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia ustalił warunki kompensacyjne jak w sentencji niniejszej decyzji a więc: a) Wnioskodawca zobowiązuje się zachować dotychczasową przepustowość przewożonych osób w sezonie letnim i zimowym” – czyli na poziomie sprzed modernizacji tj. 180 osób na godzinę.

Minister mógł domagać się wyegzekwowania prawa, wystąpić do odpowiednich służb z wnioskiem o uchylenie decyzji środowiskowej czy nawet pozwolenia na budowę. Nie zrobił jednak tego wydając tym samym milczącą zgodę na eksploatację Tatr i prowadzenie biznesu przez PKL. Tym samym minister nie chce przestrzegać polskiego i wspólnotowego prawa ochrony przyrody

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Obecnie minister, zgodnie z zasadą prewencji, stanowiącą jedną z podstaw polityki ekologicznej Wspólnoty Europejskiej, wszelkie wątpliwości, co do wpływu przedsięwzięcia na środowiska powinien rozstrzygać na korzyść środowiska. Na podstawie dotychczas udokumentowanych informacji, nie można wykluczyć, że zwiększenie przepustowości kolei linowej na Kasprowy Wierch nie będzie oddziaływać w istotny sposób na obszar Natura 2000 „Tatry”.

Należy pamiętać, że wyrokiem sądu 26 września 2007 r. została uchylona decyzja ministra środowiska pozwalająca na funkcjonowaniu kolei zimą na poziomie 360 osób. Natomiast wyrokiem z 18.04.2008 zostały uchylone warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego dla tej inwestycji.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68