PRACOWNIA 09.01.2009

Góra Jasło na muszce gminy Cisna

Pomimo słabo zaawansowanych prac by powstała stacja narciarska na górze Jasło w Bieszczadach, Gmina Cisna nie rezygnuje z doprowadzenia do jej realizacji. Przy okazji kreuje wizję inwestycji przyjaznej środowisku.

Przypomnijmy: Gmina planuje wystąpić o wykup 40 hektarów do Nadleśnictwa Cisna, które w zdecydowanej większości są terenami zalesionymi i zostałyby wycięte na użytek przyszłej stacji narciarskiej. Opinię w tej sprawie musi wydać jednak Ministerstwo Środowiska.

Pracownia wystosowała pismo do Urzędu Gminy w Cisnej (04.12.2008) celem pozyskania informacji o podejmowanych przez urząd działaniach celem zagospodarowania góry Jasło.

W odpowiedzi Gmina napisała:

  • „na razie nie zostały podjęte działania wystąpienia Gminy Cisna z wnioskiem do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów z leśnych na nieleśne na terenie góry Duże Jasło na obszarze Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego”
  • „gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego górę Duże Jasło”
  • „gmina nie podjęła uchwały o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego”
  • „na górze Duże Jasło nie toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego…”.

W chwili obecnej wszystkie podejmowane przez Gminę działania koncentrują się tylko na kreowaniu w mediach przychylnego klimatu dla planowanej inwestycji. Dla Gazety Wyborczej (październik 2008) wójt Renata Szczepańska mówiła „Kolejka nie zdewastuje naszej pięknej przyrody”, z czym w oczywisty sposób nie możemy się zgodzić.

Tworzenie „przyjaznej atmosfery” dla stacji narciarskiej w Bieszczadach na Jaśle, zupełnie pomija aspekty prawne, które uniemożliwiają powstanie tego obiektu. Przecież w planie ochrony Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego obszar, na którym miałby powstać wyciąg, znajduje się w II strefie użytkowania, tam zaś w ogóle nie dopuszcza się inwestycji narciarskich. Możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji dopuszcza się na terenie strefy III, której w rejonie góry Jasło w ogóle nie spotkamy

mówi Grzegorz Bożek ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Końcem października 2008 r. Komisje Rozwoju Regionalnego oraz Gospodarki i Infrastruktury Sejmiku Województwa Podkarpackiego poparły ideę „Budowy stacji narciarsko-klimatycznej na górze Jasło rozwijającej się turystycznie bieszczadzkiej gminie Cisna” promowanej przez Gminę. O opinię Sejmiku w sprawie inicjatywy poprosiła go Gmina Cisna.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wyraża duże zaniepokojenie planami Gminy Cisna zagospodarowania góry Jasło na użytek stacji narciarskiej. Jednocześnie deklaruje, że uczyni wszystko, aby nie dopuścić do zniszczenia cennego przyrodniczo i krajobrazowo pasma Bieszczadów. Warto przypomnieć, że w 1998 r. Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody negatywnie zaopiniowała projekt lokalizacji wyciągu narciarskiego, podobnie również negatywnie w 1998 r. przedsięwzięcie zaopiniowała Rada Naukowo-Społeczna Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

Pracownia od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi monitoring zagospodarowania terenów górskich w Karpatach. W 2006 roku wydała obszerny Raport „Wpływ turystyki masowej na dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Karpat”, zaś w 2008 r. Raport „Kwalifikowanie przedsięwzięć do oceny oddziaływania na środowisko”.

Pasmo Jasła rozciąga się od Cisnej, poprzez Małe Jasło, Jasło aż do granicznego Okrąglika. Pokryte jest typową buczyną karpacką oraz lasami bukowo-jodłowymi, z których znaczną część stanowią starodrzewy. W tym rejonie bytują wilki, niedźwiedzie, rysie, jelenie, głuszce i wiele innych zwierząt. To ważny korytarz ekologiczny w Karpatach. Walory przyrodniczo-krajobrazowe podkreśla status prawny obszaru – Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy, otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” oraz europejska sieć Natura 2000 jako ostoja ptasia oraz ostoja siedliskowa – obszar „Bieszczady” (PLC 180001). Obszar góry Jasło to mniej znane bieszczadzkie połoniny, jednak Małe Jasło (1097 m n.p.m.) i Jasło (1153 m n.p.m.) zaliczają się do równie cennych połonin. Pomysł budowy stacji narciarskiej w Bieszczadach nie jest nowy. W 1988 r. red. Janusz Zielonacki z OTV Kraków promował ideę „Kolorowego zawrotu głowy”. Od 1998 r. kolejni wójtowie gminy Cisna popularyzowali ideę budowy wyciągów narciarskich na stokach Jasła. Tadeusz Wrona, później Elżbieta Łukacijewska oraz obecna wójt Renata Szczepańska, za jeden ze swych głównych celów jako włodarze gminy stawiali budowę stacji narciarskiej na Jasło.

 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek
tel. 665 831 257, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33 817 14 68

Więcej:

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Masyw Jasła, 2008-2010