PRACOWNIA 09.12.2008

Ratujmy Gościnną Dolinę

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina” w Bielsku-Białej jest zagrożony zniszczeniem przez budowę nowej drogi. Mieszkańcy podjęli protest, domagają się wstrzymania realizacji planów budowy przez obszar cenny przyrodniczo.

Bielszczanie mieszkający w sąsiedztwie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina” są zbulwersowani, że za ich plecami próbuje się zniszczyć wartościowy tereny, których są właścicielami. Stanie się tak, gdy dojdzie do skutku budowa nowej drogi o szerokości przez chroniony prawem, przyrodniczo cenny obszar.

Urząd Miasta w Bielsku-Białej został zasypany uwagami mieszkańców do wyłożonego do społecznej konsultacji planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Bielska-Białej stykającego się z Zespołem Przyrodniczo-Krajobrazowym „Gościnna Dolina”. Stanowisko mieszkańców jest zgodne: budowa nowej drogi przez obszar przyrodniczo cenny zniszczy jedną z ostatnich enklaw dzikiej przyrody w tej części miasta oraz wkroczy, bez ich zgody, na teren posiadłości, których są właścicielami. Zawiązany został Społeczny Komitet Protestacyjny, zbierane są podpisy pod petycją by nie dopuścić do budowy drogi. SKP przygotowuje również wnioski, uwagi i skargi m.in. do planu zagospodarowania przestrzennego.

Radni już wypowiedzieli się przeciwko tej drodze. Ktoś na siłę ją cały czas przepycha. Pomijany jest również koszt budowy drogi, sam wiadukt ma kosztować 56 mln. zł. Ignorowany jest głos wielu ludzi, droga miałaby przebiegać przez ich działki. Dzieli się działki budowlane, istniejący układ komunikacyjny, gospodarstwa rolne, które można wykorzystać jako gospodarstwa agroturystyczne. Mamy nadzieję, że właśnie dzięki takim protestom jak nasz, już na etapie wyłożenia Planu zagospodarowania przestrzennego sprawa zakończy się szczęśliwie dla mieszkańców

mówi Marek Gałuszka, przedstawiciel Społecznego Komitetu Protestacyjnego

Stowarzyszenie „Olszówka”, które było inicjatorem powstania ZPK „Gościnna Dolina”, również nie zgadza się na niszczenie przyrody.

„Gościnna Dolina” jest ważnym korytarzem ekologicznym łączącym największe bielskie osiedla (Karpackie i Beskidzkie) z lasami Beskidu Śląskiego. Jest to nie tylko teren cenny przyrodniczo, ale obszar wolny od zabudowy. W ostatnich kilku latach powstały liczne osiedla mieszkaniowe usytuowane wzdłuż ul. Kolistej, które zapełniły wolną dotąd przestrzeń między betonowym osiedlem Karpackim, a Dębowcem. W tej sytuacji każdy metr ziemi pozbawiony jakiejkolwiek infrastruktury jest skarbem i dlatego nie można pozwolić na jego zabudowanie nowymi drogami pod żadnym pretekstem!

apeluje Jacek Zachara, prezes Stowarzyszenia „Olszówka”

Mieszkańców bulwersują plany budowy drogi przelotowej, która będzie spełniała rolę małej obwodnicy Bielska-Białej. Nowa droga ma być przedłużeniem ul. Młodzieżowej, która ma docelowo połączyć się z ul. Cieszyńską. Aby ta idea została zrealizowana potrzeba zbudować most. Ten jednak będzie musiał przeciąć prawem chroniony obszar – Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina”. Jednak, jak zdecydowali radni poprzedniej kadencji – w granicach ZPK „Gościnna Dolina”, nie ma wyznaczonego pasa dla drogi przelotowej.

Niedawno sprawa ulicy Młodzieżowej była podejmowana na posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Radni jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko naruszaniu terenu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Gościnna Dolina” i zakwalifikowaniu ulicy Młodzieżowej do dróg zbiorczych!

Również Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej nie planuje budowy drogi o wymienionym wyżej standardzie.

Więcej informacji:

  • Stowarzyszenie „Olszówka”
    Jacek Zachara, tel. 693 315 998
  • Marek Gałuszka, Przedstawiciel Społecznego Komitetu Protestacyjnego
    tel. 604 085 000

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Gościnna Dolina” jest jednym z najcenniejszych pod względem przyrodniczym miejsc w Bielsku-Białej, bezpośrednio graniczącym z najbardziej zaludnioną częścią miasta – Osiedlem Karpackim i Beskidzkim. Dolina rozciąga się wzdłuż kilku potoków spływających od stoku Dębowca w stronę Osiedla Karpackiego. Tylko w niewielkim stopniu koryta potoków są naruszone większą działalnością człowieka, toteż charakteryzują się one meandrami, zróżnicowaną linią brzegową z licznymi skarpami. Dominującym na terenie Gościnnej Doliny zbiorowiskiem leśnym jest grąd subkontynentalny (Tilio cordatae-Carpinetum betuli), któremu towarzyszą płaty roślinności nieleśnej. Występują tu również liczne pomnikowe drzewa. Przez Gościnną Dolinę przebiega ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna. Dzięki staraniom Stowarzyszenia „Olszówka” teren ten w 2006 roku stał się zespołem przyrodniczo-krajobrazowym.

Czytaj więcej: