PRACOWNIA 02.12.2006

Polska nie wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony lasów

Polska nie wywiązuje się z międzynarodowych zobowiązań dotyczących ochrony lasów – twierdzą organizacje pozarządowe. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot obecnie przygotowuje dla MPOLE raport przedstawiający niewłaściwe praktyki Lasów Państwowych w najcenniejszym nizinnym lesie Europy – Puszczy Białowieskiej.

Od 1990 roku Polska uczestniczy w Ministerialnym Procesie Ochrony Lasów w Europie, którego celem jest wspólne działanie na rzecz ochrony lasów oraz promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej na naszym kontynencie. Uczestnikami procesu są 44 państwa i Komisja Europejska.

„Polska od samego początku aktywnie uczestniczy w paneuropejskim procesie ochrony lasów, ale rola, w jakiej nasz kraj występuje w chwili obecnej jest szczególna. Sprawując, od zakończenia Konferencji Wiedeńskiej w kwietniu 2003 r., rolę lidera w pracach Głównego Komitetu Koordynacyjnego (GKK), stymulującego działania MPOLE, kraj nasz stał się odpowiedzialny za koordynację i kontynuację europejskiej polityki leśnej. Efektem tych działań jest m. in. konsekwentna realizacja Programu Pracy MPOLE, przyjętego na lata 2004-2007 w celu realizacji dotychczasowych zobowiązań ministerialnych” – czytamy słowa Ministra Środowiska.

Po zapoznaniu się z „Programem Pracy MCPFE”, a w szczególności z 4. Rezolucją Wiedeńską, Aneksam 2 i 3, można mieć poważnie zastrzeżenia do realizacji tych postulatów np. w przypadku Puszczy Białowieskiej. Chociaż ten szczególny las powinien być wzorcem, punktem odniesienia dla innych nizinnych lasów mieszanych Europy, najlepszym przykładem jak zachować, chronić i odpowiednio wzmacniać różnorodność biologiczną w ekosystemach leśnych (C4), w praktyce niszczone są jego najcenniejsze obszary – rezerwaty przyrody. Działania prowadzone przez Lasy Państwowe na terenie Puszczy stoją w sprzeczności do 4. Rezolucji Wiedeńskiej podpisanej przez Państwa – sygnatariuszy procesu oraz Wspólnotę Europejską.

Przypadek Puszczy Białowieskiej był już przedstawiany w Wiedniu 3 lata temu, na IV Konferencji Ministerialnej. Obok prezentacji walorów Puszczy były pokazane zagrożenia dla jej ochrony. Polska jako gospodarz V Konferencji Ministerialnej (w 2007 r.) dotyczącej Ochrony Lasów w Europie została wezwana do wykorzystania tej możliwości, aby dać przykład pozostałym krajom europejskim, jak poważnie traktuje ochronę najcenniejszych lasów. Czy Polska rzeczywiście spełnia te oczekiwania...?

Zdaniem organizacji pozarządowych Polska nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Najjaskrawszym przykładem jest niszczenie nizinnych lasów naturalnych w Puszczy Białowieskiej. Dlatego też Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przygotowuje dla MPOLE raport przedstawiający niewłaściwe praktyki LP w najcenniejszym nizinnym lesie Europy. Natomiast już dziś stowarzyszenie wysłało do MPOLE, i powołanego przez Prezydenta zespołu ekspertów, list z prośbą o zwrócenie uwagi na praktyki stosowane przez Lasy Państwowe w rezerwatach Puszczy Białowieskiej. Pośpiech stowarzyszenia wynika z zawrotnego tempa, w jakim znikają wiekowe drzewa z puszczańskich rezerwatów. W swoim liście Pracownia podkreśla, iż w ciągu 2,5 miesiąca tylko z jednego puszczańskiego rezerwatu im. Władysława Szafera leśnicy usunęli prawie 900 wiekowych drzew! Podobna sytuacja jest w innych rezerwatach Puszczy pozostających w zarządzaniu Lasy Państwowe.

Ochrona przyrody w rezerwatach Puszczy Białowieskiej, zarządzanych przez Lasy Państwowe stanowi pewną fikcję. Drzewa usuwane są pod pretekstem walki ze szkodnikami, jednak niemal cały surowiec jest sprzedawany, co świadczy o typowo komercyjnym motywie tego działania.

Kopia raportu zostanie przekazana również do Kancelarii Prezydenta, przy której został powołany zespół ekspertów pracujący nad powiększeniem Parku Narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej.

Coraz większe obszary Puszczy Białowieskiej zamieniają się w zwykły las gospodarczy, a takich mamy w Polsce miliony hektarów. Puszcza stanowi nasze unikalne dziedzictwo i jako jej spadkobiercy mamy prawo i obowiązek przekazać go w stanie nie pogorszonym kolejnym pokoleniom. To ostatni tak cenny nizinny las w Europie

mówi Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Usuwanie przez leśników wiekowych drzew zabójczo wpływa na populacje wielu zagrożonych gatunków, całkowicie zależnych od martwych i zamierających drzew i zasiedlających je organizmów. Np. niezwykle rzadki dzięcioł białogrzbiety w ciągu ostatnich 14 lat ustąpił z 2/3 powierzchni swoich dotychczasowych siedlisk w Puszczy Białowieskiej.

Osoba kontaktowa:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313
e-mail: [email protected]

Puszcza Białowieska

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Puszcza ginie, Warszawa, 2001-2002