PRACOWNIA 02.12.2006

Lubatówka zgodnie z planem

8 listopada 2006 r. Prezydent Miasta Krosna wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącą regulacji potoku Lubatówka na terenie miasta Krosna. Prace będą przeprowadzone z uwzględnieniem postulatów przyrodników, ekologów i wędkarzy, zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas wizji lokalnej w kwietniu 2005 r. Regulacja Lubatówki obejmie jedynie miejsca niezbędne do zabezpieczenia przed podmywaniem przez potok, zachowane zostaną wszystkie cenne tereny ze względów przyrodniczych i krajobrazowych.

Przypomnijmy – w styczniu 2004 r. zawiązany został Społeczny Komitet Obrony Rzek Podkarpackich (skupiający przyrodników, wędkarzy, ekologów), który sprzeciwił się planom regulacji potoku Lubatówka na terenie miasta Krosna (woj. podkarpackie). Zagrożony był ponad trzykilometrowy odcinek potoku płynący w granicach administracyjnych miasta, który w zdecydowanej większości położony jest z dala od siedzib ludzkich.

8 lutego 2005 r. w Urzędzie Miasta Krosna przedstawiciele SKORP spotkali się z prezydentem miasta Piotrem Przytockim, na którego ręce skierowano petycję o zachowanie cennej przyrody Lubatówki. Obrońcy potoku podkreślali, że planowana, tak intensywna regulacja jest nieuzasadniona. Wskazywali na zwiększenie zagrożenia powodziowego w dolnej części Lubatówki oraz Wisłoka (do którego na terenie miasta wpada Lubatówka), przy jednoczesnym braku tego zagrożenia dla siedzib ludzkich i domostw w odcinku gdzie planowana jest regulacja. Podkreślano, że zniszczeniu ulec mogą cenne krajobrazowo tereny Krosna, naturalne koryto rzeki, skarpy z wychodniami piaskowców i łupków, populacje wielu cennych roślin, ryb, ptaków i innych zwierząt.

Prezydent z zainteresowaniem odniósł się do poruszonego tematu, podkreślił jednak, że pewne prace na tym odcinku muszą być przeprowadzone, zapewnił jednak, że nie odbędą się one bez konsultacji z przyrodnikami, ekologami i wędkarzami. Takie spotkanie odbyło się 22 lutego 2005 r. w Urzędzie Miasta. W spotkaniu wzięli udziału prezydenci Krosna, przedstawiciele Naczelnej Organizacji Technicznej (autorzy projektu Lubatówki), Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, SKORP-u, wędkarze, przyrodnicy, ekolodzy oraz przedstawiciele krośnieńskich osiedli Traugutta i Krościenko Niżne oraz gminy Skołyszyn (powiat jasielski). Przedstawiciele SKORP wskazywali na konieczność ochrony wiekowych wierzb, znaczenie ochrony koryta potoku i jego zróżnicowania (obrywy, korzenie, głęboczki) dla ochrony ryb i ich bazy pokarmowej, gnieżdżące się na obrywach zimorodki, walory krajobrazowe oraz rolniczy charakter tego obszaru. Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się zaplanowaniem terenowych konsultacji, w których uczestniczyć będą zainteresowane strony.

Wizja lokalna miała miejsce 26 kwietnia 2005 r. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Towarzystwa na rzecz Ziemi, Społecznego Komitetu Obrony Rzek Podkarpackich, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie, Inwestora, Jednostki Projektowej, Urzędu Miasta Krosna oraz użytkowników terenów przyległych do potoku, ustalili, że podjęta zostanie rezygnacja z zakresu prawie 2/3 prac regulacyjnych. W planie prac pozostawiono 644,0 m. ubezpieczeń brzegów wklęsłych koryta oraz 106,0 m. ubezpieczeń wypukłych koryta. Ustalono również, że materiały budowlane należy podawać na przeciwległy brzeg dźwigiem wprost w ich miejsce wbudowania. Protokół zawarł również dodatkowe ustalenia: roboty powinny być wykonywane w terminie od 15 sierpnia do 1 marca z uwagi na okresy gniazdowania ptaków i tarła ryb, drogi technologiczne, służące do dowozu materiałów mogą być ułożone jedynie na lewym brzegu Lubatówki – bez naruszania istniejącego terenu, roboty ziemne należy wykonywać ręcznie (bez udziału maszyn, które mogłyby pracować w wodzie).

Prace na Lubatówce ruszą prawdopodobnie w 2007 r. Na szczęście będą prowadzone z zachowaniem zasad ochrony przyrody, przy społecznej akceptacji i wcześniej przeprowadzonej publicznej konsultacji. Zachowane zostaną niezwykle cenne miejsca – siedliska zimorodka, pliszki górskiej oraz strzyżyka, wychodnie skalne oraz nadrzeczne zadrzewienia. Zachowane zostaną wiekowe, w większości pomnikowe, okazy drzew – wiąz szypułkowy, wierzby, klon polny, wiąz polny i jesion. Warto pamiętać, że jest to jeden z mniej znanych, ale w skali miasta bardzo cenny obszar przyrodniczy, miejsce spacerów mieszkańców i spotkań z przyrodą. Zapewne widok trzykilometrowego odcinka potoku, który w całości został by uregulowany, odebrał by temu miejscu jego piękno i niezwykły klimat.

Należy cieszyć się z faktu, że przeprowadzone konsultacje odbyły się przy obopólnym zrozumieniu. Ekolodzy, przyrodnicy i wędkarze podkreślali zarówno wagę ochrony przyrody, jak i ochrony mienia ludzkiego, dbałość o domostwa i budowle publiczne. Projektanci, jak również przedstawiciele władz miasta, docenili walory przyrodnicze terenu, który miałby zostać objęty regulacją i zgodzili się z argumentacją obrońców przyrody, że większość ze wstępnie zaplanowanych do regulacji miejsc na rzece nie jest konieczna.

SKORP, jak również wszystkie organizacje społeczne, zapowiadają jednak dalsze przyglądanie się pracom, które już niedługo wkroczą w fazę realizacji. Oby były one prowadzone z zachowaniem podjętych ustaleń.

Czytaj więcej: