PRACOWNIA 10.09.2008

Powiat Bieszczadzki nie chce Turnickiego Parku Narodowego

turnicki-04-list1995-rez-turnica.jpg

Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych stanowczo zaprotestowała wobec projektu utworzenia Turnickiego Parku Narodowego. Swoje stanowisko Rada w Ustrzykach Dolnych przekazała Radzie Ministrów i Ministrowi Środowiska.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst stanowiska Rady Powiatu w Ustrzykach Dolnych w sprawie Turnickiego Parku Narodowego z dnia 01.09.2008.

„W związku z pismem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody o rozpoczętych przez Ministra Środowiska pracach zmierzających do realizacji zadań określonych „Programie działań na lata 2007–2013”, Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych – w uzgodnieniu z gminnymi organami samorządu terytorialnego w powiecie i Zarządem Powiatu – zdecydowanie protestuje przeciwko zamiarowi utworzenia Turnickiego Parku Narodowego.

Społeczności lokalne stanowczo sprzeciwiają się takim planom i nigdy nie występowały z petycją o objęcie kolejnego obszaru naszego powiatu wyższą prawną ochroną przyrody przez utworzenie parku narodowego.

Teren powiatu objęty jest już niemal w całości (ok. 99%) różnymi formami ochrony: Bieszczadzki Park Narodowy, Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej, Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego już dzisiaj objęty jest Parkiem Krajobrazowym Gór Słonnych, w którym wydzielono 4 rezerwaty. Ponadto Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych z własnej inicjatywy na terenie Nadleśnictwa Bircza utworzyła Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Birczańskie”, którego celem jest prowadzenie gospodarki leśnej z dbałością o ochronę przyrody.

Naszym zdaniem są to wystarczające formy ochrony przyrody. Tworzenie następnej najwyższej formy ochrony doprowadzi do likwidacji miejsc pracy dla mieszkańców, gdyż znaczna ich część znajduje zatrudnienie w leśnictwie i przetwórstwie drewna.

Nie negujemy potrzeby ochrony cennych przyrodniczo terenów, jednak uważamy, że włączenie ich w park narodowy poprzedzać winna rzetelna ocena oddziaływania na rozwój gospodarczy regionu z uwzględnieniem kosztów społecznych.

Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych, zajmując negatywne stanowisko w sprawie tworzenia Turnickiego Parku Narodowego, wskazuje również na fakt, iż bieszczadzkie samorządy swoje strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego oparły na zasadzie zrównoważonego rozwoju, godzącej działalność człowieka z ochroną walorów przyrodniczych.

Dalekie od realizmu jest stwierdzenie Głównego Konserwatora Przyrody, że utworzenie Turnickiego Parku Narodowego „wpłynie na rozbudowę infrastruktury związanej z dojazdem”. W liczącej ponad 30 lat historii Bieszczadzkiego Parku Narodowego nie zdarzyło się, aby na jego terenie powstała jakakolwiek droga publiczna, natomiast można byłoby podać sporo przykładów ich redukcji. Również inne przedstawione argumenty, które w jego ocenie przemawiają za utworzeniem TuPN nie znajdują żadnego potwierdzenia w naszych dotychczasowych doświadczeniach związanych z istnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

W jaki sposób Ministerstwo Środowiska pomoże znaleźć zatrudnienie ludziom, którzy utracą źródło utrzymania w wyniku utworzenia Turnickiego Parku Narodowego? Jak zostaną oni „włączeni w rozwój sektora usług turystycznych, będących alternatywą w poszukiwaniu pracy”? Czy otrzymają dotacje, które pozwolą im wybudować pensjonaty, restauracje itd? Do tej pory nikt nie przedstawił żadnych realnych propozycji dla tych ludzi. Prawdopodobnie dla nich i ich rodzin jedyną „alternatywą w poszukiwaniu pracy” byłby sektor pomocy społecznej.

Wprowadzenie wysokich form ochrony przyrody nie było, nie jest i nie będzie czynnikiem „szybszego i bardziej efektywnego rozwoju gospodarczego regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców”. Gdyby tak było, Bieszczady jako objęte w całości różnymi formami ochrony przyrody, byłyby najbardziej rozwiniętym regionem w Polsce, a ich samorządy stanowiłyby czołówkę w rankingu najbogatszych.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, uzupełnione uzasadnieniem w wystąpieniu Burmistrza, Wójtów i Starosty Bieszczadzkiego, Rada Powiatu jest przekonana, że jej stanowisko, godzi odczucia społeczne z zasadami ochrony środowiska naturalnego.

Niniejsze stanowisko Rada Powiatu w Ustrzykach Dolnych przekazuje Radzie Ministrów i Ministrowi Środowiska, licząc na zaprzestanie prób tworzenia Turnickiego Parku Narodowego.

Jednocześnie zwracamy się do Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą o wsparcie naszych działań.

Stanowisko powyższe zostało jednogłośnie przyjęte przez Radę Powiatu w Ustrzykach Dolnych na sesji 29 sierpnia br.”

Źródło: bieszczadzki.pl (01.09.2008)


 

Monitoring działań inwestycyjnych prowadzony jest w ramach ogólnopolskiego projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowanego przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za monitoring odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Turnicki Park Narodowy – jesteśmy za, 1995-1998