PRACOWNIA 10.03.2008

Rozwój turystyki w Karpatach – w poszukiwaniu idei, piękna czy rozrywki

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w panelu dyskusyjnym „Rozwój turystyki w Karpatach – w poszukiwaniu idei, piękna czy rozrywki”, który odbędzie się w Krakowie w ramach Festiwalu Huculskiego im. Stanisława Vincenza organizowanego przez Fundację ARTica.

Organizator: Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.
Miejsce: Kraków, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, sala 5.
Kiedy: 16 marca 2008 r., godz. 9.00-12.00.
Wstęp wolny.

W ramach spotkania przewidziany jest wykład na temat strategii turystycznego zagospodarowania polskich Karpat w duchu poszanowania przyrody, lokalnych kultur, ale i zasad gospodarki przygotowanej przez zespół naukowców Politechniki Krakowskiej, reprezentowany na spotkaniu przez dr. inż. arch. Andrzeja Cząstkę. Z ciekawą i ujmującą prezentacją wystąpi również Dariusz Dyląg – wieloletni przewodnik karpacki, który opowiadać będzie o przykładach fikcji ochroniarkich w Gorganach. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, organizator spotkania przedstawi wyniki swego raportu o stopniu zagospodarowania i wykorzystania turystycznego polskich Kaprat oraz wielokrotnie nagradzany film przyrodniczy „Dzikie Karpaty” przedstawiający piękno i zagrożenia polskich Karpat wynikające z różnych form turystyki masowej.

Panel i towarzysząca mu wystawa fotograficzna poświęcone są omówieniu idei turystyki w duchu ekofilozofii oraz przedstawieniu współczesnych przyrodniczo-społecznych zagrożeń rozwoju inwazyjnych form turystyki masowej. Stanisław Vincenz, patron festiwalu traktował bowiem naturę i przyrodę jako dziedzictwo naturalne, dobro ponadnarodowe. Dla Vincenza – górska przyroda była ideałem wspólnoty, która „nie odrzuci żadnego, przeto każdy liść czy ptak, gad czy człowiek, owca lub orzeł, dalekosiężnymi oczyma przenikany i grzany, siedzi tymczasem w zieleni i ufa”. Odwołując się do postawy Vincenza wobec przyrody i sposobu jej poznawania i współżycia z nią postulujemy powrót do najlepszych wzorców turystyki pieszej, w którym przyroda stanowi wartość centralną formę popierali wybitni myśliciele Jan Paweł II i ks. J. Tischner.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15.03.2008 r.

Zgłoszenia należy przesyłać:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra


Spotkanie jest częścią ogólnopolskiego projektu „Budowanie międzysektorowej platformy współpracy dla zapobiegania i rozwiązywania konfliktów na linii: przyroda-infrastruktura-społeczeństwo w Karpatach”, realizowanego przez PnrWI i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Za spotkanie odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy na nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.