PRACOWNIA 21.12.2007

Rzecznik Praw Obywatelskich domaga się zbadania wpływu rozbudowanej kolei linowej na Kasprowy na przyrodę Tatr

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu o stwierdzenie nieważności postanowienia burmistrza Zakopanego, który stwierdził, że przebudowa kolejki linowej na Kasprowy Wierch nie wymaga raportu o oddziaływaniu na środowisko. Tym samym wskazał na możliwość pogorszenia stanu środowiska przy modernizacji kolei linowej.

Na początku września 2007 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i 9 organizacji ekologicznych wystąpiło do RPO z wnioskiem, że w związku z rozbudową kolei linowej na Kasprowy Wierch organy administracji państwowej łamią konstytucyjne zasady zrównoważonego rozwoju.

Opinia RPO potwierdza stanowisko organizacji pozarządowych, naukowców i przyrodników, w tym Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ochrony Przyrody PAN, że rozbudowa kolei powinna się odbyć z poszanowaniem prawa obywateli i przyrody – powinny zostać zbadane skutki zwiększenia przewozowości kolei linowej na przyrodę parku narodowego, poprzez wykonanie prawem nakazanej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Rzecznik przypomina, że inwestycja znajduje się na obszarze ochrony Europejskiej Sieci Natura 2000 – Tatry. Przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na te obszary, wymagają oceny oddziaływania na środowisko.

Cieszymy się, że Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą Kasprowego i ma takie samo zdanie jak naukowcy i ekolodzy, że rozbudowa kolei linowej została wykonana z naruszeniem prawa. Konieczne jest wykonanie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, ponadto domagamy się bezwzględnego utrzymania przewozowości na poziomie 180 osób na godzinę już w tym sezonie

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, że w wyniku postanowienia o braku obowiązku sporządzenia raportu o ocenie oddziaływania modernizacji kolejki na obszar Natura 2000,doszło do naruszenia przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Taki wymóg nakładają również wymogi dyrektyw siedliskowych. Co istotne nie można wykluczyć pogorszenia stanu środowiska. Rzecznik podkreśla, że nie można zaakceptować naruszenia prawa. Zakres tego oddziaływania, a tym samym kwestia udzielenia zgody na przebudowę kolejki, powinno się bowiem ustalić w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Takiego raportu jednak nie wykonano.

Warto przypomnieć, że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego uznała wystosowaną skargę jedenastu organizacji ekologicznych za zasadną i nakazała Komisji Europejskiej wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Obecnie śledztwo jest w toku.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68