PRACOWNIA 14.12.2021

Komisja ds. Klimatu za lepszą ochroną lasów

www-674-440-senat-zubr-1.png

Nadzwyczajna senacka Komisja ds. Klimatu przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu szereg poprawek do rządowej nowelizacji ustaw o lasach i o ochronie przyrody (druk senacki nr 576).

Przyjęte poprawki dotyczą wprowadzenia wymogu ścisłej ochrony gatunkowej podczas prowadzenia gospodarki leśnej z możliwością uzyskania indywidualnej derogacji, czym zrównano obowiązki właścicieli lasów z przedstawicielami innych podmiotów korzystających ze środowiska. Poprawki wzmacniają także ustawową delegację do wydania katalogu dobrych praktyk w leśnictwie i podnoszą standardy ochrony przyrody w gospodarce leśnej. Senacka Komisja zadeklarowała także podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu dalszej poprawy przepisów dotyczących gospodarki leśnej i umożliwieniu społeczeństwu zaskarżania decyzji zatwierdzających plany urządzenia lasu do sądu.

Przedstawiamy komentarz organizacji pozarządowych: Fundacji Frank Bold, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Fundacji Greenpeace Polska, które popierają zaproponowane poprawki:

Obecny sposób prowadzenia gospodarki leśnej szkodzi polskiej przyrodzie. Stan prawie jednej trzeciej siedlisk leśnych Natura 2000 w Polsce uległ pogorszeniu w okresie 2013–2018 w porównaniu do 2007–2012. Zmiany zarządzania lasami publicznymi są konieczne, niestety propozycje rządowe w dalszym ciągu oznaczają papierową ochronę lasów. Abyśmy mogli być spokojniejsi o przyszłość polskich lasów, parlament musi przyjąć poprawki senackiej komisji – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Zaproponowana przez rząd nowelizacja służyć ma – według projektodawców – wyeliminowaniu sprzeczności między polskimi przepisami dotyczącymi lasów a prawem Unii Europejskiej. Komisja Europejska skarży się między innymi na to, że mieszkańcy Polski nie mogą na drodze sądowej podważać przyjętych przez ministra planów wycinek. To również jest sprzeczne z prawem unijnym, jednak rząd w ogóle zignorował ten element skargi Komisji. Dlatego dobrze, że senatorowie i senatorki upomnieli się o nasze prawo do sądowej ochrony lasów przed nadmiernymi i szkodliwymi dla przyrody wycinkami, i zapowiedzieli w tym zakresie swoją inicjatywę ustawodawczą – mówi Bartosz Kwiatkowski z Fundacji Frank Bold.

Wspaniale, że senacka komisja zdecydowała się m.in. znacznie rozbudować i wzmocnić katalog dobrych praktyk, jakim muszą kierować się zarządcy lasów. W obliczu kryzysu klimatyczno-przyrodniczego nie możemy sobie pozwolić na to, aby przerabianie lasów na trociny i pellet było ważniejsze od chronionych gatunków i siedlisk. Lepsza ochrona życia w polskich lasach to korzyść dla nas wszystkich. Liczymy, że parlament przyjmie poprawki komisji ds. klimatu – mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace.

Poprawki nadzwyczajnej komisji ds. klimatu będą głosowane na najbliższym posiedzeniu Senatu (najprawdopodobniej w czwartek lub piątek), a jeśli zostaną przyjęte – trafią ponownie pod obrady Sejmu.

Osoby do kontaktu:
Radosław Ślusarczyk, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot,  tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]