PRACOWNIA 27.11.2007

Zaapeluj do Ministra Środowiska, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr

15 grudnia 2007 r. nastąpi oficjalne otwarcie zupełnie nowej kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, która zimą będzie wwozić dwukrotnie więcej ludzi w serce Tatr. Wyślij list do Ministra Środowiska z apelem, by nie dopuścił do dewastacji przyrody Tatr.

Sprawa ochrony Tatr i rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch stanowi precedens w skali kraju. Jest to największa inwestycja na terenie prawnie chronionym w Polsce (Tatrzański Park Narodowy, rezerwat ścisły, Światowy Rezerwat Biosfery, obszar Natura 2000), która została przeprowadzona bez zbadania jej wpływu na bezcenną przyrodę Tatr i żyjące tam kozice, świstaki oraz wiele innych gatunków roślin i zwierząt. Decyzje o rozbudowie kolei zostały podjęte uznaniowo z pominięciem głosu społecznego (naukowców i organizacji ekologicznych), a co najważniejsze z pominięciem prawa krajowego i UE. Co istotne, dwie decyzje podjęte przez poprzedniego ministra środowiska Jana Szyszko w sprawie rozbudowy kolei linowej zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie nadal toczą się postępowania przed krajowymi sądami oraz rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych przez Komisję Europejską.

Przed laty, w 1935 r., kiedy kolej została oddana do użytku, zaprotestowała cała Państwowa Rada Ochrony Przyrody podając się do dymisji na czele z światowej sławy autorytetem Władysławem Szaferem.

I Ty dziś możesz zaprotestować przeciwko niszczeniu Polskiej bezcennej przyrody Tatr i łamaniu prawa.

Tatrom grozi dewastacja! – Zaapeluj do Ministra Środowiska, Prof. Macieja Nowickiego by podjął stosowne działania ochronne w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, którą należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim.

TREŚĆ LISTU

Sz. P. Prof. Maciej Nowicki
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze
Apelujemy do Pana o:

  • Zadbanie o nienaruszalność systemu przyrodniczego Tatr i poszanowanie ich narodowego dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Tatry to jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami. Charakteryzują się niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt, w tym dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty.
  • Poszanowania prawa krajowego i Unii Europejskiej poprzez weryfikację decyzji podjętych przez poprzedniego ministra środowiska, Jana Szyszko, tym bardziej, że już dwie wydane przez niego decyzje zostały uchylone przez sąd i uznane za bezprawne. Obecnie, co niezwykle istotne, wciąż toczą się postępowania przed krajowymi sądami w sprawie kolei linowej na Kasprowy Wierch, a przez Komisję Europejską rozpatrywana jest skarga organizacji ekologicznych.
  • Natychmiastowe ograniczenie przewozowości kolei linowej do maksymalnie 180 osób na godzinę po jej zmodernizowaniu. Podjęcie decyzji o zwiększeniu przewozowości do 360 osób/godz. było dokonane na zasadzie uznaniowej i nie miało żadnej podstawy merytorycznej i prawnej.
  • Uwzględnienie opinii Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego (wskazującej na złamanie unijnych dyrektyw przy rozbudowie kolei linowej), by nie dopuścić do skandalu międzynarodowego, podobnego jak w sprawie Rospudy. Komisja Petycji wskazała, że istnieją podstawy do stwierdzenia, iż zwiększenie przepustowości kolei na Kasprowy Wierch może wywierać negatywne oddziaływanie na przyrodę Tatr.
  • Uwzględnienie opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz niezależnych ekspertów, którzy poparli zasadność skargi organizacji ekologicznych do Unii Europejskiej ws. kolei linowej.
  • Przeprowadzenie pełnego postępowania w sprawie oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze. Dopiero na podstawie rzetelnie przeprowadzonej oceny wpływu inwestycji na przyrodę Tatr można wydać decyzję o możliwie maksymalnej przewozowości kolei linowej.

Tatry są bezcenną wartością i dziedzictwem narodowym, którą należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim.