PRACOWNIA 03.12.2020

Wielki sukces dla lepszej ochrony lasów!

Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE z uwagi na łamanie prawa UE podczas prowadzenia gospodarki leśnej. To efekt m.in. skarg z lutego 2017 r. Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Fundacji Frank Bold i WWF, Client Earth oraz Fundacji Las Naturalny i Fundacji Dzika Polska.

Komisja zarzuca Polsce dwa uchybienia:

  1. Polskie prawo nie zapewnia dostępu do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do decyzji zatwierdzających plany urządzania lasu. Plany te mogą mieć istotny wpływ na obszary Natura 2000. Oznacza to, że społeczeństwo w Polsce jest pozbawione skutecznej ochrony sądowej w sprawach dotyczących środowiska przyrodniczego, gwarantowanej m.in. dyrektywami oraz konwencją z Aarhus.
  2. Ponadto w 2016 r. Polska wyłączyła gospodarkę leśną z przestrzegania obowiązków w zakresie ścisłej ochrony gatunków, przewidzianych w dyrektywach ptasiej i siedliskowej. Takie generalne zwolnienie z zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt (np. masowe wycinki w lasach w sezonie lęgowym ptaków) naruszają wymagany dyrektywą siedliskową i ptasią system ochrony.

Trzeba jednoznacznie wskazać, że Komisja wszczęła procedurę naruszeniową i nakazała Polsce zmianę prawa w lipcu 2018 r. Rządzący mieli więc ponad 2 lata, aby przeprowadzić zmiany legislacyjne i zagwarantować odpowiedni poziom ochrony przyrody i praw obywatelskich. Niedostosowanie ustawy o lasach do wymogów UE jest problemem systemowym, jego rozwiązanie leżało w interesie prawidłowego funkcjonowania tego przedsiębiorstwa. To właśnie bezczynność Lasów Państwowych jest przyczyną złożenia przez Komisję Europejską pozwu do Trybunału Sprawiedliwości UE1.

Na ten dzień czekaliśmy 4 lata. Był to okres bardzo wzmożonej pracy i wielu działań podjętych na rzecz ochrony przyrody lasów. Wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Wojewódzkim a następnie Naczelnym Sądzie Administracyjnym chcieliśmy chronić Puszczę Białowieską przed masową wycinką, okazało się to niemożliwe z uwagi na brak prawnej możliwości zaskarżenia decyzji ministra Szyszki. Niestety organizacje i ludzie, którzy chcą chronić lasy, są w Polce ignorowani, a ich działania nieskuteczne. Dzisiejsza decyzja Komisji otwiera nowy rozdział w ochronie przyrody, oddający lasy przyrodzie i obywatelom. W Polsce jest bardzo dużo inicjatyw społecznych, które chcą zadbać o lasy przyrodniczo cenne i podmiejskie przed nadmierną gospodarką leśną. Dla wszystkich tych ruchów działania Komisji Europejskiej są bardzo ważne. Z uwagi na kryzys klimatyczny i ekologiczny zadbanie o przyrodę w lasach jest w interesie nas wszystkich – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Teraz rządzący powinni przeprowadzić nowelizację ustawy o lasach, uwzględniając wymogi prawa UE i ochrony przyrody. Deklarujemy pełną gotowość do uczestnictwa w tym procesie. 

Kontakt:
Radosław Ślusarczyk, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, tel. 660 538 329, e-mail: [email protected]


1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_2152

Dezerter Ostatnia chwila

Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego za ochroną Puszczy Białowieskiej

Obywatelski Spacer dla Puszczy, 2017