PRACOWNIA 06.09.2007

Budowa kolei na Kasprowy godzi w Konstytucję RP

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wraz z 9 innymi organizacjami złożyła wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich z powodu złamania przez organy administracji państwowej konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju w sprawie rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch. W toczącym się postępowaniu administracyjnym głos naukowców, organizacji społecznych został zupełnie pominięty. Pomimo tego, iż nadal toczą się krajowe i wspólnotowe procesy administracyjno-sądowe oraz nie zapadł wiążący wyrok w sprawie, prace budowlane w Tatrach trwają.

Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju została naruszona przez organy administracji Rzeczpospolitej Polskiej poprzez wydanie zgody (wynikającej z wielu decyzji administracyjnych) na realizację inwestycji modernizacji kolei linowej Kuźnice Kasprowy Wierch zezwalającej na zwiększenie przepustowości kolei z 180 osób na godzinę do 360 osób na godzinę, przez co nastąpi zwiększenie presji na obszar Tatrzańskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 – Tatry.

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju decyzja zezwalająca na modernizację kolei powinna być poprzedzona rzetelnym raportem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, czyli zbadaniem wypływu tej inwestycji na przyrodę, a to nie zostało wykonane. Decyzja wydana w ten sposób równoważyłaby interesy ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Konstytucja RP w art. 5 stanowi, że „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”. Ochrona środowiska jest więc obowiązkiem organów państwowych.

Organizacje ekologiczne, naukowcy i przyrodnicy, w tym Państwowa Rada Ochrony Przyrody, nie sprzeciwiają się modernizacji wyeksploatowanej kolei, jedynie stoją na stanowisku, że rozbudowa kolei powinna się odbyć z poszanowaniem prawa obywateli i przyrody. Domagamy się zbadania skutków oddziaływania na przyrodę Parku Narodowego zwiększenia przewozowości kolei linowej, poprzez wykonanie prawem nakazanej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. W związku z tym, obecnie prowadzone prace przy budowie nowej kolei przez PKL nie powinny mieć miejsca!

W chwili obecnej przed sądami krajowymi i wspólnotowymi toczą się postępowania w kwestii łamania prawa przy realizacji tej inwestycji. Tylko po wydaniu przez te organy prawomocnych wyroków mogą być prowadzone prace budowlane przy kolei linowej na Kasprowy Wierch. Tatrzańska przyroda to nie poligon doświadczalny, a skutki zniszczenia chronionej przyrody będą nieodwracalne.

Przypomnijmy:

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego uznała wystosowaną skargę jedenastu organizacji ekologicznych za zasadną i nakazała Komisji Europejskiej wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Obecnie śledztwo jest w toku. Liczymy na to, iż Unia Europejska rozpatrzy szybko tę sprawę, co uniemożliwi rozbudowę kolei, a także skutkować będzie, w przypadku stwierdzenia złamania prawa unijnego, karami finansowymi.

Zarzucamy Rzeczpospolitej Polskiej, działającej poprzez organy administracji publicznej, w tym poprzez Ministra Środowiska i Burmistrza Miasta Zakopane, we współdziałaniu z Wojewodą Małopolskim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zakopanem, złamanie bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego oraz wspólnotowego prawa, a w szczególności art. 6 (3) Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (dalej określanej jako „Dyrektywa Siedliskowa”).

Inwestycja polegająca na rozbudowie kolei linowej „Kuźnice – Kasprowy Wierch” jest inwestycją, które nie jest bezpośrednio związana lub konieczna do zagospodarowania terenu chronionego Natura 2000, a ma być zrealizowana w jego sercu. Jest to, więc inwestycja, która powinna zgodnie z art. 6(3) Dyrektywy Siedliskowej podlegać odpowiedniej ocenie jej skutków dla danego obszaru z punktu widzenia założeń jego ochrony.

Tymczasem organy administracji nie przyjmują do wiadomości, że inwestycja może w istotny sposób oddziaływać na ten obszar. Zdaniem skarżącego możliwość istotnego oddziaływania jest oczywista i wynika ze zgromadzonych w sprawie dokumentów.

Sygnatariusze listu:

  • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
  • Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich
  • Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
  • Greenpeace Polska
  • Liga Ochrony Przyrody w Nowym Sączu
  • Polski Klub Ekologiczny, Sekcja Parków Narodowych
  • Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Zarząd Główny
  • Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”
  • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
  • Towarzystwo na rzecz Ziemi

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68