PRACOWNIA 25.05.2007

Zniszczone Tatry to zburzony Wawel. Rozbudowa kolei linowej na Kasprowy Wierch powinna być wstrzymana!

tatry-wawel-2007.jpg

Tatry są bezcenną wartością, którą należy chronić na równi z Wawelem i Zamkiem Królewskim. O godz. 12.30 na Wawelu aktywistki i aktywiści Pracowni zaprotestowali przeciwko niszczeniu Tatr. Na murach zamku zawisł duży napis: „Zniszczone Tatry to zburzony Wawel”. Podczas zorganizowanej konferencji prasowej wskazywaliśmy na to, że Tatry są tak samo cenną wartością polskiej kultury, jak Wawel, i należy je bezwzględnie chronić oraz nie dopuścić do rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch.

Żądamy:

  • natychmiastowego wstrzymania prac rozbudowy kolei, aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia się ich legalności
  • zbadania skutków oddziaływania na przyrodę parku narodowego zwiększonej przewozowości kolei linowej, poprzez wykonanie prawem nakazanej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko
  • wysłuchania argumentów naukowców, przyrodników oraz organizacji społecznych

Minister Środowiska Jan Szyszko w wystąpieniu publicznym, po przegranym 14 maja procesie w WSA, stwierdził, że prace w Tatrach muszą być prowadzone, gdyż chodzi o bezpieczeństwo ludzi. My natomiast twierdzimy, że minister przy podejmowaniu decyzji powinien przede wszystkim przestrzegać prawa i dbać o ochronę bezcennej przyrody tatrzańskiej, natomiast jest bezsporną kwestią bezpieczeństwo turystów, chcących korzystać z kolei linowej, które może i powinno być zapewnione, niezależnie od ilości osób wwożonych na szczyt Kasprowego Wierchu. Jednocześnie przypominamy, iż organizacje ekologiczne, naukowcy i przyrodnicy, w tym Państwowa Rada Ochrony Przyrody, nie sprzeciwiają się modernizacji wyeksploatowanej kolei, jedynie stoją na stanowisku, że rozbudowa kolei powinna się odbyć z poszanowaniem prawa obywateli i przyrody.

Obecnie prowadzone są prace przez Polskie Koleje Linowe. Jednak już 14 maja, tydzień po ich rozpoczęciu, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Ministra Środowiska o niedopuszczeniu organizacji społecznych – Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – do postępowania w sprawie odstępstwa od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na terenie Tatrzańskiego PN. Sąd nakazał rozpatrzenie sprawy ponownie.

Wyrok WSA z 14 maja uznaje, iż organizacje społeczne nie mogą być pomijane i pozbawiane prawa głosu, gdyż stoi to w sprzeczności z poszanowaniem interesu społecznego. Prace są prowadzone bez wykonanego raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który jest jedynym niezbędnym dokumentem pozwalającym określić wpływ danej inwestycji na przyrodę

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Inwestycja polegająca na rozbudowie kolei linowej „Kuźnice – Kasprowy Wierch” jest realizowana na obszarach objętych ochroną ścisłą w sercu obszaru Natura 2000. Jest to inwestycja, która powinna podlegać odpowiedniej ocenie jej skutków dla danego obszaru z punktu widzenia założeń jego ochrony.

Niedawna decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylająca decyzję Ministra Środowiska o niedopuszczeniu organizacji społecznych do postępowania w sprawie odstępstwa od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na terenie TPN, po uprawomocnieniu w przeciągu 1,5 miesiąca zmusza Ministra Środowiska do rozpatrzenia sprawy ponownie, a tym samym do unieważnienia swojego przyzwolenia na rozbudowę i zwiększania przepustowości do 360 osób/godz. kolei linowej na Kasprowy Wierch. Dlatego apelujemy do Polskich Kolei Linowych żądając natychmiastowego wstrzymania prac zmierzających do rozbudowy kolei, aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia się ich legalności.

Przypominamy, oto fakty:

  • W dniu 10.03.2006 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał postanowienie, w którym stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji w ramach ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - nie wymaga się opracowania raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.
  • W dniu 16.03.2006 r. Wojewoda Małopolski wydał postanowienie, w którym stwierdził, że dla przedmiotowej inwestycji w ramach ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - nie wymaga się opracowania raportu o ocenie oddziaływania na środowisko.
  • W dniu 24.03.2006 r. Burmistrza Miasta Zakopane wydał postanowienie o braku obowiązku wykonania raportu oddziaływania na środowisko.
  • W dniu 24.06.2006 r. Minister Środowiska wydał decyzję zwiększając przewozowość w sezonie zimowym do 360 osób/godz. i utrzymując dotychczasową na poziomie 180 osób/godz. w sezonie letnim.
  • W czerwcu 2006 r. Starostwo Powiatowe w Zakopanym wydało pozwolenie na budowę dla inwestycji na zasadach określonych we wcześniejszych decyzjach administracyjnych.

Na te skandaliczne decyzje 20 kwietnia 2006 r. 11 organizacji ekologicznych skierowało skargę do Komisji Europejskiej. Ponadto 24 maja 2006 r. 13 organizacji ekologicznych wysłało petycję do Parlamentu Europejskiego, w przedmiotowej sprawie.Komisja Petycji przyjęła skargę i wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Zarzucamy Rzeczpospolitej Polskiej, że działając poprzez organy administracji publicznej, w tym poprzez Ministra Środowiska i Burmistrza Miasta Zakopane, dopuściła się złamania obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego.

Ponadto, zarzucamy złamanie postanowień art. 6(4), art. 6(6) i art. 10a dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko . Inwestycja polegająca na rozbudowie kolei linowej „Kuźnice – Kasprowy Wierch” jest realizowana na obszarach objętych ochroną ścisłą w sercu obszaru Natura 2000. Jest to inwestycja, która powinna podlegać odpowiedniej ocenie jej skutków dla danego obszaru z punktu widzenia założeń jego ochrony.

Decyzja Ministra Środowiska z czerwca 2006 r. zgody na zwiększenie przepustowości kolei linowej pokazała, że przyroda w Tatrzańskim Parku Narodowym nie jest ważna, istotny jest interes i zysk PKL-u oraz lobby biznesu narciarskiego.

Decyzja Ministra Środowiska decyzja pozwoliła Polskim Kolejom Linowym rozpocząć prace rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch. Prace są prowadzone bez wykonanego raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który jest jedynym niezbędnym dokumentem pozwalającym określić wpływ danej inwestycji na przyrodę. Na konieczność wykonania takiego raportu wskazywali wybitni polscy profesorowie, przyrodnicy i organizacje społeczne.

Parki narodowe to dziedzictwo ogólnospołeczne, dlatego powinny być wykorzystywane tak, by nie niszczyć zasobów przyrodniczych, lecz chronić nieprzerwane naturalne procesy ewolucyjne.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68

Czytaj więcej:

Międzynarodowa akcja w obronie Tatr, 2002