PRACOWNIA 15.05.2007

Rozbudowa kolei na Kasprowy Wierch powinna być wstrzymana!

7 maja br. Polskie Koleje Linowe uroczyście pożegnały ponad siedemdziesięcioletnią wysłużoną kolej linową z Kuźnic na Kasprowy Wierch, przystępując jednocześnie do rozbudowy nowej infrastruktury kolejowej, która w sezonie zimowym będzie w stanie wwieźć na Kasprowy Wierch 360 osób na godzinę. Tydzień później, rozbudowa kolei stanęła pod znakiem zapytania, gdyż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w dniu 14 maja, uchylił decyzję Ministra Środowiska o niedopuszczeniu organizacji społecznych – Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego do postępowania w sprawie odstępstwa od zakazu rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych na terenie TPN.

Wyrok WSA, po uprawomocnieniu, zmusi Ministra Środowiska do rozpatrzenia sprawy ponownie, a tym samym do unieważnienia swojego przyzwolenia na rozbudowę i zwiększenie przepustowości do 360 osób/godz. kolei linowej na Kasprowy Wierch. Dlatego też, jako organizacje społeczne apelujemy do Polskich Kolei Linowych żądając natychmiastowego wstrzymania prac zmierzających do rozbudowy kolei, aż do momentu ostatecznego wyjaśnienia się ich legalności.

Przypomnijmy, że już sama budowa kolei linowej, w latach 30-tych, odbyła się z pogwałceniem prawa i przy pominięciu stanowczego sprzeciwu społecznego, czego wyrazem było podanie się do dymisji Państwowej Rady Ochrony Przyrody z profesorem Władysławem Szaferem na czele.

Wyrok WSA z dnia 14 maja uznał, iż organizacje społeczne nie mogą być pomijane i pozbawiane prawa głosu, gdyż stoi to w sprzeczności z poszanowaniem interesu społecznego.

Minister Środowiska, w swym uchylonym już przez WSA postanowieniu, nadużył uznania administracyjnego, poprzez swobodną interpretację interesu społecznego. Paradoksalnie, jako najwyższy organ ochrony środowiska, spośród wszystkich występujących w danej sprawie postaci interesu społecznego, pominął ochronę przyrody, a wybrał tylko te formy, które jego zdaniem przemawiają za niedopuszczeniem do postępowania społecznych organizacji ekologicznych, których celem statutowym jest dbałość o stan środowiska przyrodniczego.

Ogromnie cieszymy się z wyroku sądu, gdyż pokazuje on, iż organ administracji państwowej nie może w sposób dowolny ograniczać prawa organizacji społecznych do uczestniczenia w postępowaniach i nie liczyć się z głosem ogółu społeczeństwa. Takie bezprawne praktyki ograniczają bowiem możliwość współdecydowania o naszym narodowym dziedzictwie przyrodniczym jakim są Tatry

mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Jednocześnie przypominamy, iż organizacje ekologiczne, naukowcy i przyrodnicy, w tym Państwowa Rada Ochrony Przyrody, nie sprzeciwiają się modernizacji wyeksploatowanej kolei, jedynie stoją na stanowisku, że rozbudowa kolei powinna się odbyć z poszanowaniem prawa obywateli i przyrody. Domagają się zbadania skutków oddziaływania na przyrodę parku narodowego zwiększenia przewozowości kolei linowej, poprzez wykonanie prawem nakazanej oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko.

Niezbadanie przez organy administracji państwowej, wpływu inwestycji na przyrodę Tatr stoi w sprzeczności z krajowym i unijnym prawem, dlatego też jedenaście organizacji ekologicznych, przy pełnym poparciu naukowców i przyrodników, w dniu 20 kwietnia 2006 r. skierowało skargę do Komisji Europejskiej, i 24 maja 2006 r. do Parlamentu Europejskiego. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego uznała wystosowaną skargę za zasadną i nakazała Komisji Europejskiej wszczęcie śledztwa w tej sprawie. Obecnie śledztwo jest w toku. Liczymy na to, iż Unia Europejska rozpatrzy szybko tę sprawę, co uniemożliwi rozbudowę kolei, a także skutkować będzie, w przypadku stwierdzenia złamania prawa unijnego, karami finansowymi.

Godny podkreślenia jest fakt, iż od samego początku proces administracyjny związany z rozbudową kolei odbywa się z rażącym naruszeniem prawa i pominięciem głosu społecznego. Przykładem jest wyrok z dnia 24.02.2006 r. gdzie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie ukarał Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu grzywną w wysokości 10 000 zł, za celowe wstrzymywanie rozpatrzenia skargi i przetrzymanie przez 28 miesięcy akt sprawy. Obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie bada legalność wydanej decyzji Burmistrza Zakopanego w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod inwestycje.

W chwili obecnej przed sądami krajowymi i wspólnotowymi toczą się trzy postępowania w kwestii łamania prawa przy realizacji tej inwestycji. Tylko po wydaniu przez te organy prawomocnych wyroków mogą być prowadzone prace budowlane przy kolei linowej na Kasprowy Wierch. Tatrzańska przyroda to nie poligon doświadczalny, a skutki zniszczenia chronionej przyrody będą nieodwracalne.

Tatry stanowią niecałe 0,07 promila powierzchni Polski, co odpowiada obszarowi Krakowa. To jedyne góry o charakterze alpejskim w Europie Środkowo-Wschodniej między Kaukazem a Alpami – są 1000 razy mniejsze od Alp. Odznaczają się przy tym niespotykaną bioróżnorodnością – w ich niewielkim masywie występuje ponad 10 tys. gatunków roślin i zwierząt. Dla ok. 1000 gatunków jest to jedyne miejsce występowania w Polsce (np. sosna limba), wiele z nich to endemity i relikty (np. kozica i świstak). W Tatrach żyją również duże drapieżniki: niedźwiedź, wilk i ryś, wytępione w Alpach już przed stu laty. Tatry, na równi z Puszczą Białowieską, należą do najcenniejszych dóbr polskiego i europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Nadano im najwyższy status ochronny: parku narodowego, Rezerwatu Biosfery UNESCO i obiektu europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000. Sercem Tatrzańskiego Parku Narodowego jest rejon Kasprowego Wierchu (1987 m).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68