Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody czyli ciąg dalszy demolowania przyrody w Polsce przez Jana Szyszkę

DODANE: 2-8-2016

Puszcza Białowieska Jan Szyszko media

29 lipca br. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyła krytyczne uwagi do projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody autorstwa resortu Jana Szyszki. Analiza nowych regulacji ujawnia, że Ministerstwo Środowiska wydało wojnę polskiej przyrodzie i standardom jej dotychczasowej ochrony. Skandaliczna liberalizacja prawa spowoduje postępującą degradację ojczystej przyrody.

Zmiany jakie szykuje minister Szyszko to między innymi:

  • zniesienie dotychczasowej ochrony drzew i krzewów, co spowoduje niekontrolowaną, masową wycinkę drzew na terenie całego kraju
  • możliwość pozyskania zwierząt objętych ochroną częściową (np. bobrów) z pominięciem spełnienia przesłanki braku alternatywnych rozwiązań, co tworzy nadrzędność zabijania nad innymi formami ograniczenia szkód
  • ograniczenie roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa za szkody spowodowane przez gatunki chronione jeżeli poszkodowany nie skorzysta z możliwości uzyskania zezwolenia na „pozyskanie” zwierzęcia. Ta kuriozalna zmiana powoduje, iż aby otrzymać odszkodowanie, poszkodowany musi de facto wykazać iż podjął działania zmierzające do zabicia gatunku chronionego
  • ułatwienie inwestowania w obszarach Natura 2000 poprzez zniesienie możliwości odmowy zezwolenia na realizację planu lub działania mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w przypadku w którym przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego i wobec braku rozwiązań alternatywnych
  • osłabienie ochrony otulin rezerwatów przyrody poprzez zniesienie obowiązku uzgodnienia planu urządzania lasu na terenie otuliny

Konsekwencje zmiany prawa ochrony przyrody będą znaczące: nowelizacja obniża skuteczność systemu ochrony gatunkowej dzikich zwierząt, generuje konflikty na linii społeczeństwo - duże drapieżniki tj. niedźwiedzie, rysie i wilki, spowoduje spustoszenie w zieleni wysokiej, osłabia standardy ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów. Co znamienne, szereg regulacji wprost narusza europejskie prawo środowiskowe i orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Polska jest liderem w Europie i świecie w modelowym podejściu do ochrony niedźwiedzia, rysia i wilka. Istnieje ogromna akceptacja tych drapieżników w społeczeństwie. Obecny system odszkodowań zapewnia pełną rekompensatę za szkody powodowane przez te gatunki. Po nowelizacji prawa dojdzie do kuriozalnej sytuacji, w której pszczelarz by uzyskać odszkodowanie za szkodę w pasiece będzie musiał zwalczać niedźwiedzia, który jest gatunkiem ściśle chronionym. Ministerstwo środowiska przygotowało ustawę o zwalczaniu przyrody

mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Przy okazji krytycznych uwag do nowelizacji ustawy o ochronie przyrody przypomnieliśmy Ministrowi Szyszce o inicjatywie ustawodawczej Oddajcie parki narodowi, w której ponad 250 tysięcy polskich obywateli domagało się przyjęcia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody dla ułatwienia powstawania parków narodowych w Polsce.

Obecne regulacje dają samorządom prawo sprzeciwu wobec powstania lub powiększenia parków narodowych w Polsce, nawet jeżeli takie rozszerzenie dotyczy terenów należących do Skarbu Państwa, czyli do wszystkich Polaków. W konsekwencji jedna gmina może (i w praktyce to czyni) zablokować bez racjonalnej przyczyny powiększenie lub utworzenie parku narodowego.

Apelujemy do ministra Szyszki o zmianę przepisów i wyeliminowanie trwającej patologii, w której o dziedzictwie przyrodniczym na skalę kraju, Europy i świata decyduje wąska grupa lokalnych władz. Zmiana ustawy o ochronie przyrody pozwoliłaby na powoływanie parków narodowych na bazie merytorycznych, naukowych przesłanek. Warto przypomnieć, że na należytą ochronę wciąż czekają cała Puszcza Białowieska, Mazury, Jura czy Lasy Arłamowa

mówi Sylwia Szczutkowska z Pracowni

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68