PRACOWNIA 21.12.2006

Oficjalne plany na przestępstwo

W dniu 27 października br. Rada Gminy Zawoja podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uwzględniającej wyznaczenie obszarów pod budowę tras narciarskich, wyciągów, kolei linowych, skoczni i ośrodka sportowego zlokalizowanych w większości na terenach prawnie chronionych, takich jak Park Narodowy, rezerwat biosfery i przyrody, ostoja Natura 2000. Krajowe i wspólnotowe prawo jednoznacznie zakazuje realizacji takich inwestycji na terenach wybitnie cennych przyrodniczo, gmina jednak świadomie podejmuje kroki z nim sprzeczne! Jak wskazują przykłady nielegalnej modernizacji kolei na Kasprowy Wierch, czy zabudowy Doliny Rospudy nieprzestrzeganie wspólnotowego prawa ochrony przyrody swój finał znaleźć może nawet w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej.

Przedsięwzięcia narciarskie wkroczą w Babiogórski Park Narodowy, będący Rezerwatem Biosfery UNESCO i rezerwat na Policy, obydwa dodatkowo chronione na mocy wspólnotowego prawa w formie ostoi Natura 2000. Spowodują bezpowrotną degradację przyrody na Skawinie, Suchej Górze, Policy, Malikowej, Szczycie Na Półkach, Hali Śmietanowej, Kowalowej, Grzbiecie Paluchówka i Małej Babiej Górze.

Międzynarodowe prawo chroni unikatową przyrodę tego obszaru, a gmina zrzeka się tego wyjątkowego w skali świata bogactwa naturalnego i kulturowego. Przyjmując prawo zobowiązaliśmy się do opieki nad przyrodą, a za cenę zniszczenia szeregu cennych siedlisk przyrodniczych i zmniejszenia powierzchni ostoi gatunków zwierząt chronionych oraz zagrożonych wyginięciem, planuję się realizację kolejnego ośrodka sportowego. Swe siedliska stracić mogą takie organizmy roślinne jak tojad mocny morawski, tocja karpacka i zwierzęce: darniówka tatrzańska, sichrawa karpacka, biegacz urozmaicony, kumak górski, traszka karpackai grzebieniasta, płochacz halny, sóweczka, cietrzew, dzięcioł białogrzbiety, jarząbek, ryś, niedźwiedź, wilk.

Gmina Zawoja dążąc do realizacji takich pomysłów:

  • nie stosuje się do podstawowych założeń zrównoważonego rozwoju;
  • łamie krajowe oraz wspólnotowe prawo ochrony przyrody;
  • powoduje bezpowrotną degradację unikalnej w skali świata babiogórskiej przyrody, która odpowiednio chroniona jest podstawą dla długodystansowego i stabilnego rozwoju turystycznego.

– „To właśnie celem uniknięcia niekorzystnych zmian środowiska powołano krajowe i międzynarodowe prawo ochrony przyrody, które ma na celu zachować dla nas i przyszłych pokoleń piękno i harmonię przyrody” – podsumowuje Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Wiele organizacji społecznych i ekologicznych sprzeciwia się zarówno takim planom, jak i oficjalnemu łamaniu prawa, dlatego PnrWI wraz ze Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk” złożyły oficjalne wnioski i swe stanowiska w sprawie, wnosząc o odrzucenie pomysłów zagospodarowania w kierunku rozbudowy infrastruktury narciarstwa zjazdowego, tak cennych przyrodniczo i chronionych obszarów.

Osoba kontaktowa:
Radosław Ślusarczyk, e-mail: [email protected]
tel.: 660 538 329