Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Aleja topolowa przy drodze Bystra – Meszna na razie bezpieczna

DODANE: 8-7-2015

bystra-szczyrkowska.jpg

Grupa 32 topól rosnących przy drodze wojewódzkiej DW 942 z Bystrej do Mesznej (gmina Wilkowice, woj. śląskie) miała zostać wycięta na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Drzewa ocaliła interwencja przyrodników. Pozwolenie na wycinkę zostało tymczasowo cofnięte.

Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) wnioskował o usunięcie drzew argumentując to olbrzymimi rozmiarami drzew, trudnościami i kosztami w usuwaniu posuszu.

Protokół z wizji terenowej przeprowadzonej 10 marca 2015 r., przy udziale przedstawiciela Pracowni, potwierdził dobry stan fitosanitarny drzew. Według uczestników tej wizji drzewa miały dobry stan zdrowotny i prawidłowy pokrój, co oznacza, że ryzyko destabilizacji drzew jest znikome. Co istotne, złego stanu fitosanitarnego drzew nie potwierdził nawet przedstawiciel wnioskodawcy. Potrzebę usunięcia drzew tłumaczył ich wiekiem (około 60 lat) i dużymi rozmiarami. W toku postępowania nie udowodniono, że stan drzew wpływa na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi.

Nakłady ekonomiczne związane z utrzymaniem ww. drzew nie będą się znacząco różnić od utrzymania innych terenów zieleni należących do ZDW. Ponadto ich wysokość nie jest na tyle znacząca, aby wycinka była uzasadniona. Byłoby to działanie wbrew interesowi publicznemu, jakim jest ochrona przyrodniczych i kulturowych walorów alei przydrożnych. W przypadku wątpliwości ZDW powinien zasięgnąć opinii eksperta dendrologa. Postulat taki zgłaszali uczestnicy postępowania.

Ochrona przyrody i krajobrazu leży w interesie publicznym, który powinien być brany pod uwagę przy rozważaniu kwestii wycinki przydrożnych drzew. Aleja drzew przy drodze Bystra – Meszna posiada wysokie walory krajobrazowe i przyrodnicze, które wymagają ochrony.

Nie można zakładać, że zdrowe drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i ich mienia. Gdyby takie stwierdzenie przyjąć za prawdziwe, nie byłoby podstaw dla tworzenia pomników przyrody ożywionej w terenie zabudowanym, a ustawodawca kierując się bezpieczeństwem spacerowiczów mógłby wprowadzić zakaz wstępu do lasu, gdzie rosną stare drzewa.

Otoczenie dróg i ulic stanowi wizytówkę gminy, jej kultury i poziomu cywilizacyjnego. W wielu państwach Europy Zachodniej przydrożne aleje otacza się opieką i ochroną. W Niemczech funkcjonują specjalne rządowe programy mające na celu ochronę przydrożnych drzew. Wskazuje się tam na ich ważne walory przyrodnicze i krajobrazowe, a istotą rozwiązywania problemów bezpieczeństwa kierowców i pasażerów samochodów jest odpowiednie utrzymanie stanu sanitarnego drzew.

W działania dla ochrony alei przy ul. Szczyrkowskiej obok Pracowni zaangażowany jest Społeczny Ruch Ochrony Drzew.