Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Relacja z Forum Ekologicznego: Lasy Państwowe – Organizacje Pozarządowe

DODANE: 20-4-2015

17-19 kwietnia 2015 r. w Nagórzycach po raz drugi odbyło się tzw. Forum Ekologiczne, będące kontynuacją konsultacji z jesieni 2014 r. między Lasami Państwowymi a organizacjami pozarządowymi.

Celem Forum jest obustronnie deklarowana chęć wypracowania Kodeksu dobrych praktyk współpracy. Forum prowadziła Fundacja Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, której udało się stworzyć atmosferę umożliwiającą dość szczerą rozmowę stron niezależnie od poglądów i wzajemnych opinii uczestników tak o projekcie, jak i o sobie nawzajem.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że działając w sprawie ochrony przyrody naszych lasów musimy współpracować z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe. Pani Jolanta Błasiak naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody w Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oznajmiła, że chciałaby aby „nikt nie czuł się skazanym na wzajemną współpracę z LP”.

Fot. Adrian Grzegorz

Fot. Adrian Grzegorz

Niestety czasem można było odnieść wrażenie, że porozumienie (roboczo zwane „Paktem”) jest formą kagańca LP na NGO’sy. Wzajemna współpraca ma opierać się na dobrej wierze i wzajemnym zaufaniu w imię którego NGO’sy będą informować LP o swoich projektach, miejscu i czasie ich wykonywania oraz przekazywaniu im na bieżąco danych ze swoich badań. Mogłoby to nie budzić takich zastrzeżeń gdyby nie fakt, że wiele watchdogowych (strażniczych) działań polega na niezapowiedzianych kontrolach ze strony organizacji pozarządowych. Taka praktyka jest ważnym elementem funkcjonowania demokratycznych państw obywatelskich, a niektóre z przedstawianych „rozwiązań” mogłyby to uniemożliwić.

Poza patetycznie brzmiącymi punktami dotyczącymi pomocniczości, dobrej wiary, współpracy i partnerstwa – mającymi być ramowymi pryncypiami wypracowywanego dokumentu pojawiła się propozycja rozwiązania 12 najbardziej konfliktowych kwestii, które zostały przedstawione przez obecne na spotkaniu organizacje. Poszczególne problemy mają być dyskutowane w grupach roboczych, które skupią się na następujących zagadnieniach:

 1. Opracowanie szczegółowych zasad udostępniania i wykorzystywania danych,
 2. Lista kwestii wymagające zmian legislacyjnych,
 3. Ujednolicenie zasad wydawania pozwoleń na poruszanie się po drogach leśnych,
 4. Ochrona strefowa i procedura postępowania w przypadku przekazania informacji o gatunkach chronionych,
 5. Monitoring dużych drapieżników,
 6. Sposób prowadzenia konsultacji Planów Urządzania Lasów, w tym zwłaszcza Programów Ochrony Przyrody,
 7. Wspólne wykorzystanie zasobów na rzecz edukacji ekologicznej,
 8. Ujednolicenie metodyki zliczania występowania gatunków,
 9. Zasady prowadzenia działań ochronnych,
 10. Rozbudowa dróg leśnych,
 11. Opracowanie pomysłów na bazę kontaktów do NGO,
 12. Dopracowanie szczegółów „szybkiej ścieżki” zapobiegania konfliktów.

Zadaniem poszczególnych grup roboczych ma być znalezienie rozwiązań przez najbliższe 6 miesięcy, do czasu następnego spotkania jesienią tego roku.

Dyr. Janusz Zaleski w sprawie pozwoleń na poruszanie się po drogach leśnych powiedział, że jest szansa na rozwiązanie tego problemu jednym zarządzeniem lub odgórną (na poziomie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) interpretacją instrukcji obowiązujących PGL LP dla naukowców i NGO prowadzących projekty badawcze na terenach będących w zarządzie LP. Zrodził się też pomysł utworzenia Rad Społeczno-Naukowych przy RDLP z mediatorem mającym łagodzić i rozwiązywać problemy nim jeszcze trafią na sądową drogę.

Łukasz Grabowski

Kontakt: e-mail: [email protected]Projekt „Społeczny nadzór zarządzania najcenniejszymi lasami w Polsce” realizowany jest w ramach Programu Obywatele Dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.