PRACOWNIA 03.10.2006

Słowacy apelują do Parlamentu Europejskiego

Słowaccy ekolodzy wystosowali Apel do Członków Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony obszaru Parku Narodowego Tatra, szczególnie dolin Ticha i Koprowa, które zagrożone są przez pozyskiwanie drzew z ich obszaru przez spółkę Statne Lesy TANAP.

Poniżej prezentujemy pełną treść apelu słowackich ekologów do Członków Parlamentu Europejskiego. Pod apelem podpisał się Juraj Lukáč, lider słowackiej organizacji VLK.

19 września 2006 r.

Apel do Członków Parlamentu Europejskiego

Szanowni Posłowie,
Lasy w najstarszym słowackim parku narodowym pilnie potrzebują waszej skutecznej pomocy. Obszar Parku Narodowego Tatra (TANAP) jest także Obszarem o Znaczeniu Wspólnotowym (OZW), jak również proponowaną ostoją ptasią i rezerwatem biosfery. Ten nadzwyczaj cenny teren jest teraz w niebezpieczeństwie.

Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w związku z problemem, który pojawił się w wyniku ogromnego huraganu, który w listopadzie 2004 r. spowodował zniszczenie prawie 12,500 hektarów lasu. Olbrzymia ilość powalonych drzew – z praktycznie 92% powierzchni dotkniętego kataklizmem terenu – została usunięta za zgodą słowackich władz. Jedynie niewielki obszar najcenniejszych biotopów dwóch dolin – Ticha i Koprowa, które są objęte ścisłą ochroną, pozostał nietknięty. Jednak spółka Statne Lesy TANAP (Lasy Państwowe TANAP) próbowała od samego początku, pod różnymi fałszywymi pretekstami, dostać pozwolenie na wywóz drzewa z tych obszarów. Żadna rządowa instytucja, wliczając w to Słowackie Ministerstwo Środowiska, nie była w stanie powstrzymać tych działań. W efekcie, do Komisji Europejskiej przesłaliśmy skargę w tej sprawie, która została zarejestrowana pod numerem SG(2005) A/10302. Postępowanie jeszcze się nie zakończyło, a informacje dotyczące tej sprawy były już przez nas kilkakrotnie uaktualniane.

Po interwencji Komisji Europejskiej, poprzedni rząd słowacki zdecydował się zakazać jakiegokolwiek pozyskiwania drzewa ze wspomnianych powyżej terenów. Niestety, sytuacja diametralnie się zmieniła po wyborach parlamentarnych w czerwcu 2006 r. i utworzeniu nowego rządu. Nowo mianowany Minister Środowiska Jarosław Izak (SNS – Słowacka Partia Narodowa) wyraził potrzebę usunięcia drzewa z łatwo dostępnych miejsc dotkniętych kataklizmem. To oznacza poważne zagrożenie dla najcenniejszych obszarów. Fałszywym pretekstem do wydania zezwolenia na wywóz drzewa była groźba nadmiernego wzrostu populacji korników drukarzy (bark beatles). Paradoksalnie, zwiększenie liczby korników żerujących na powalonych drzewach już dawno nastąpiło, także ich usunięcie i wywóz nie będzie miało na owady żadnego wpływu.

W obu dolinach, Ticha i Koprowa, występuje mnóstwo siedlisk i gatunków, będących obiektem zainteresowania Unii Europejskiej. Najcenniejszymi są: niedźwiedź brunatny, wilk oraz sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens), ze względu liczebność tych ostatnich obie doliny są zaliczane do najcenniejszych w Unii. Planowane usunięcie i wywóz drzew spowoduje zniszczenie siedlisk co najmniej 23 gatunków cennych dla Unii oraz 3 siedlisk o znaczeniu europejskim; jednym z nich są priorytetowe lasy nadrzeczne z olszą czarną Alnus glutinosa i jesionem wyniosłym Fraxinus excelsior (91 E0*).

Szanowni Europosłowie, my także jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej i wykorzystaliśmy wszelkie możliwości w naszym kraju, aby ocalić te jednocześnie cenne przyrodniczo oraz kulturowo obszary, będące również naprawdę ważne dla całej Europy. Z tego względu nalegamy i prosimy o:

  • kontakt z panem Stavrosem Dimas, DG Środowisko i zapoznanie się z postępowaniem w sprawie naszej skargi złożonej w Komisji Europejskiej (nr SG (2005) A/10302) oraz poinformowanie nas o wyniku tego postępowania
  • nacisk na rząd słowacki w sprawie wprowadzenia zakazu jakiegokolwiek pozyskiwania drzewa w obrębie Dolin Ticha i Koprova
  • nacisk na rząd słowacki w celu wdrożenia jasno zdefiniowanego statusu ochronnego tych obszarów zgodnie z wytycznymi IUCN. To powinno definitywnie rozwiązać problemy z identyfikacją statusu ochronnego tych obszarów (obszar bez działalności człowieka lub obszar, gdzie pozyskiwanie drzewa jest dozwolone)

Chcielibyśmy z góry podziękować za pomoc w ochronie naszych najcenniejszych skarbów przyrodniczych w Unii Europejskiej.

Juraj Lukáč

Wielka wichura w listopadzie 2004 r. roku zniszczyła około 12500 hektarów lasów (około trzech milionów sześciennych drzewa). Park Narodowy Tatra (TANAP) jest obszarem o znaczeniu wspólnotowym zgodnie z Dyrektywą 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz proponowaną ostoja ptasią na podstawie Dyrektywy 79/409/EEC w sprawie ochrony dzikich ptaków jak również rezerwatem biosfery.

Do dnia dzisiejszego nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, mimo tego, że Ministerstwo Środowiska wyraziło potrzebę opracowania takiego dokumentu przez spółkę Lasy Państwowe TANAP, w którym określono by środki zaradcze niezbędne do złagodzenia rezultatów wichury.