PRACOWNIA 26.07.2006

Jaworzyna zagrożona budową ośrodka narciarskiego

Realizacja inwestycji ośrodka narciarskiego na Jaworzynie staje w sprzeczności z prawem krajowym i wspólnotowym, które ze względu na wyjątkowe wartości przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru obejmuje go szeroką ochroną w formie Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz terenu włączonego do Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych Natura 2000.

Planowana inwestycja zakłada wylesienie ponad 23 ha lasów prawnie chronionych, rozbudowę sieci kolejek i wyciągów, budowę trasy narciarskiej, toru bobslejowego i wielkokubaturowych budynków. Powstanie planowanej inwestycji byłoby sprzeczne z prawem, które jasno zabrania realizacji działań mogących w znaczący sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych i wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 i Park Krajobrazowy.

Na mocy prawa krajowego i wspólnotowego domagać się będziemy przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, w tym sporządzenia raportu już na etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niemożliwym jest bowiem wykazanie braku negatywnego wpływu na przyrodę tego rejonu, chronioną poprzez Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego i Dyrektywy Komisji Europejskiej

oświadcza Iwona Kukowka z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Zapisy w Ustawie o Ochronie Przyrody (dostosowane do Dyrektyw Rady Europy) w ramach art. 17 par. 1 i 3 oraz art. 33 par. 1, 2 i 3 jasno wskazują, iż zabrania się realizacji takich inwestycji na tym obszarze, jak również uwzględniają konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko już na etapie planistycznym, zanim zapadną jakiekolwiek decyzje o dopuszczeniu inwestycji do realizacji.

Jednocześnie niemożliwym jest wykazanie braku negatywnego wpływu budowy ośrodka na stan środowiska, tak cennego przyrodniczo obszaru. Oczywistym jest fakt, iż planowane wylesienie ok. 23 hektarów lasów pod inwestycje ośrodka narciarskiego na Jaworzynie spowoduje przerwanie tras wędrówek zwierząt, uszczuplenie bazy pokarmowej i rozwojowej m.in. gatunków ptaków wymierających i zagrożonym wyginięciem, takich jak: orlik krzykliwy, puchacz, sóweczka, puszczyk uralski, włochatka i dzięcioł białogrzbiety oraz zagrozi rezerwatowi „Żebracze”, jednemu z najpiękniejszych w okolicy. Takie samo stanowisko prezentuje Dyrektor Popradzkiego Parku Krajobrazowego w piśmie skierowanym do Burmistrza Muszyny, w którym odmawia uzgodnienia realizacji przedmiotowej inwestycji (pismo z dn. 9 czerwca 2006 r. syg. PPiGM.7321-1/06). Co więcej lasy, które miałyby zostać wykarczowane posiadają status lasów glebo- i wodochronnych.

Jednoznaczne stanowisko w sprawie inwestycji prezentują też Lasy Państwowe: „Wybudowanie Zespołu rekreacyjno-sportowego, którego wyciągi i trasy narciarskie przecinałyby drzewostany w 3 oddziałach wpłynęłyby niewątpliwie na degradację siedlisk na całym tym obszarze, a na wnioskowanej do wylesienia powierzchni zniknąłby drzewostan wraz z elementami stanowiącymi o siedlisku (gleba, próchnica, runo)” – czytamy w opinii RDLP w Krakowie (opinia Regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych dla Burmistrza Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dn. 14.06.2006 r. syg. ZU-2120p-11/06), która jak i Nadleśnictwo w Piwnicznej Zdroju (w opinii z dn. 08.06.2006 r. syg. ZG-2120-1/06 skierowanej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych) negatywnie ustosunkowywuje się do planów wylesień Jaworzyny.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stale monitoruje pomysły zabudowania Beskidu Sądeckiego infrastrukturą narciarską i złożyła już wnioski w sprawie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod realizację przedmiotowej inwestycji, gdzie w oparciu o konkretne artykuły Ustawy o Ochronie Przyrody i Dyrektywy Rady Europy postulowała o nie dopuszczenie możliwości zabudowy terenów cennych przyrodniczo i lokowania tam infrastruktury narciarstwa zjazdowego. „Nie jest możliwa realizacja tej inwestycji, ponieważ musiałaby się ona odbyć z jawnym pogwałceniem przyrody i prawa ją chroniącego” – podsumowuje przedstawicielka Pracowni.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Iwona Kukowka
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68