PRACOWNIA 28.06.2006

Cios Ministra w przyrodę Tatr Oświadczenie w sprawie decyzji Ministra Środowiska dotyczącej rozbudowy kolei linowej na Kasprowy Wierch

Skarga do Komisji Europejskiej skierowana 20 kwietnia 2006 r. przez jedenaście organizacji ekologicznych na decyzję administracji państwowej w sprawie rozbudowy kolei linowej z Kuźnic na Kasprowy Wierch, okazała się zasadna, gdyż 24 czerwca br. Minister Środowiska wydał ostateczną decyzję w sprawie zwiększenia przewozowości kolei linowej na Kasprowy Wierch – zimą będzie można wwozić w serce Tatrzańskiego Parku Narodowego 360 osób na godzinę.

Decyzja Ministra pokazała, że przyroda w Tatrzańskim Parku Narodowym nie jest ważna, istotny jest interes i zysk PKL-u oraz lobby biznesu narciarskiego. Po raz kolejny okazało się, że wcześniejsze zapewnienia Ministra Środowiska (decyzja Ministra z dnia 8 maja br.) o nie zwiększaniu przewozowości kolei linowej na Kasprowy Wierch, były jedynie „mydleniem oczu” opinii publicznej – Minister w tej decyzji stwierdził, że „nie można zupełnie wykluczyć ewentualnego niekorzystnego wpływu tej inwestycji na środowisko”.

Zaproponowane przez Ministra Środowiska kompensacje przyrodnicze są skandalicznie niewystarczające, gdyż sprowadzają się tylko do posprzątania Tatrzańskiego Parku Narodowego z odpadów, gruzu i śmieci, pozostawionych w dużej mierze przez samą firmę PKL. O porządek w Tatrzańskim Parku Narodowym powinien dbać zarządca terenu, czyli TPN. Kompensacje przyrodnicze nie zapewniają wyrównania strat, jakie spowoduje wzmożony ruch narciarski na Kasprowym Wierchu, kompensacje nie mają również żadnego naukowego uzasadnienia, gdyż nie został zbadany wpływ narciarzy na przyrodę rejonu Kasprowego Wierchu. Obwarowanie udzielonego zezwolenia PKL-owi służy jedynie stworzeniu wrażenia, że przyroda jest należycie chroniona.

Wydana przez Ministra decyzja pozwala Polskim Kolejom Linowym rozpocząć prace rozbudowy kolei na Kasprowy Wierch. Prace będą prowadzone bez wykonanego raportu oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który jest jedynym niezbędnym dokumentem pozwalającym określić wpływ danej inwestycji na przyrodę. Na konieczność wykonania takiego raportu wskazywali wybitni polscy profesorowie, przyrodnicy i organizacje społeczne.

– „Decyzja Ministra to ostateczny cios w serce Tatrzańskiego Parku Narodowego – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot – Jego decyzja to zielone światło dla środowisk biznesowych, że można zwiększać presję inwestycyjną na tereny o najwyższej randze ochrony. Decyzja ta stała się symbolem braku poszanowania prawa i ojczystej przyrody”.

Wydana decyzja przez Ministra, już wkrótce może odbić się czkawką, jeśli skarga wniesiona przez Pracownię i 10 organizacji społecznych do Komisji Europejskiej w sprawie złamania obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego, zostanie uznana za zasadną.

Organizacje społeczne zarzucają Rzeczpospolitej Polskiej, że działając poprzez organy administracji publicznej, w tym poprzez Ministra Środowiska i Burmistrza Miasta Zakopane, we współdziałaniu z Wojewodą Małopolskim i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zakopanem, dopuściła się złamania obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego, a w szczególności art. 6 (3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Ponadto, zarzucamy Rzeczpospolitej Polskiej, działającej poprzez organy administracji publicznej – Burmistrza Miasta Zakopane, złamanie postanowień art. 6(4), art. 6(6) i art. 10a dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

Decyzję Ministra uważamy za skandaliczną, która stoi w sprzeczności z podstawowymi przepisami krajowymi i unijnymi ochrony przyrody oraz etyki ochrony przyrody.

Działając na rzecz ochrony przyrody Tatr zawsze podkreślaliśmy, że – w związku z sytuacją kolei linowej na Kasprowy Wierch – byliśmy za jej wyremontowaniem, ale przeciw rozbudowie.

Będziemy domagać się pełnej ochrony przyrody Tatr na forum Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, gdyż decyzja Ministra pokazała, że głos przyrodników-fachowców, organizacji społecznych, przepisy prawa krajowego i wspólnotowego są ignorowane.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, członek Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
 tel.: 33 817 14 68