Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

S7. Stanowisko w sprawie odpowiedzi GDDKiA oraz prezydenta Skarżyska-Kamiennej na wyrok NSA

DODANE: 5-2-2013

Łąki w dolinie rzeki Oleśnicy, pas pod drogę S-7

4 lutego br. serwis Onet.pl opublikował artykuł pn. „Przebudowa S7 k. Skarżyska-Kamiennej może być wstrzymana”, nawiązujący do wyroku NSA w sprawie realizacji drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna. W materiale wypowiada się m.in. Roman Wojcieszek, prezydent miasta Skarżysko-Kamienna oraz Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik prasowa kieleckiego oddziału GDDKiA. Wobec faktu wprowadzania opinii publicznej w błąd przedstawiamy nasze stanowisko.

Według kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad inwestycja została zaplanowana w sposób uwzględniający ochronę przyrody, co miało się odbyć przez wykonanie na potrzeby inwestycji dwóch procedur ocen oddziaływania na środowisko. Samo przeprowadzenie procedur oceny oddziaływania na środowisko nie świadczy o fakcie zabezpieczenia przyrody przez negatywnym oddziaływaniem planowanej inwestycji. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot wskazuje, iż GDDKiA przemilczała fakt, iż Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w kwietniu 2011 r. uchylił decyzję środowiskową (DŚU) dla tej inwestycji z uwagi na rażące błędy merytoryczne i formalne Raportu oddziaływania na środowisko, będącego podstawą do wydania DŚU. Wymogiem ochrony środowiska nie jest sam fakt przeprowadzenia procedury OOŚ, ale rzetelne, bazujące na kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej, pełne wnioskowanie o wpływie inwestycji na przyrodę. Takiej merytorycznej, wiarygodnej oceny zabrakło w przypadku dokumentacji dla S7, co stanowiło podstawę decyzji GDOŚ oraz znalazło odzwierciedlenie w wyroku NSA.

Istotne w sprawie jest zlokalizowanie węzła drogowego „Skarżysko-Północ” w korytarzu ekologicznym o znaczeniu paneuropejskim, co jest jednoznaczne z jego przecięciem. Teren doliny rzeki Oleśnicy wraz z przyległymi kompleksami leśnymi stanowi Główny Korytarz Południowo-Centralny, który jest kluczowy dla zachowania łączności ekologicznej w skali Europy.

Przedstawione przez rzecznika GDDKiA liczby przejść dla zwierzą odnoszą się do dwóch odcinków drogi S7, poza tym nie były przedmiotem analizy NSA. Odnosząc się jednakże do przytaczanej przez GDDKiA ilości zaplanowanych do realizacji przejść dla zwierząt, należy zauważyć, że według danych naukowych o skuteczności tych obiektów decyduje połączenie takich czynników jak prawidłowa lokalizacja, odpowiednie parametry oraz prawidłowe zaprojektowane i wykonanie przejść.

Z wymienionych przez GDDKiA przejść już dwa z nich na etapie projektowania są dysfunkcyjne:

  • przejście dolne dla dużych zwierząt (obiekt PZ-20) zaprojektowano w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi standardami, gdyż zwierzęta wychodzić będą wprost na kolejną drogę, biegnącą równolegle do S7. Tak zaprojektowany obiekt znacznie ogranicza jego funkcjonalność oraz generować będzie wypadki z udziałem dzikich zwierząt, co stanowić będzie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.
  • jedyne przejście dla średnich zwierząt zaplanowano w bezpośredniej bliskości węzła drogowego. Skutkuje to wydatkowaniem środków publicznych na obiekty, które nie będą wykorzystywane przez zwierzęta.

Wbrew twierdzeniom GDDKiA, zaproponowane działania minimalizujące wpływ drogi na cenne i rzadkie gatunki motyli nie dają żadnej gwarancji, że ich populacje będą zachowane w dobrym stanie ochrony w tym terenie.

Odnosząc się do słów prezydenta Skarżyska-Kamiennej wskazujemy, iż w dokumentacji uchylonej przez NSA nie ma zapisów o planach stworzenia centrum logistycznego, wykorzystującego połączenie pomiędzy węzłem kolejowym oraz planowanym węzłem drogowym „Skarżysko-Północ”. Taki fakt musiałby zostać poddany ocenie oddziaływania na środowisko, czego efektem byłaby ocena oddziaływań skumulowanych. Naszym zdaniem świadczy to albo o celowym zatajaniu ważnych dla rozstrzygnięcia sprawy kwestii i dzieleniu inwestycji na części (co jest niezgodne z prawem) albo o wypowiadaniu się prezydenta bez znajomości tematu i wprowadzaniu opinii publicznej w błąd.

Nie jest także prawdą, iż rezygnacja z budowy nieuzasadnionego ekonomicznie i komunikacyjnie węzła Skarżysko-Północ doprowadzi do wprowadzenia ruchu pojazdów ciężarowych do centrum miasta. Nie wynika to z przedstawionych przez GDDKiA prognoz rozpływu ruchy w obrębie miasta Skarżyska. Istnieje już dogodne połączenie komunikacyjne z węzłem drogowo-kolejowym S7/DK 42 (Kamienna – Rudnik) oraz planowany jest węzeł Skarżysko-Centrum.

Stowarzyszenie wielokrotnie wskazywało na konieczność rezygnacji z budowy węzła oraz dostarczało konkretne rozwiązania projektowe zabezpieczające przyrodę doliny rzeki Oleśnicy.

W obecnej sytuacji należałoby zastanowić się nad kontrolą działań GDDKiA przy realizacji tej inwestycji, gdyż wydano publiczne pieniądze na wadliwą dokumentację, co spowodowało opóźnienia w realizacji drogi S7.

Ponadto w toku postępowania na etapie wydawania decyzji środowiskowej trzeba będzie przeprowadzić analizę wariantową przebiegu drogi. Tymczasem pod inwestycję już zostały wykupione działki przez GDDKiA oraz wycięto pas lasu. Podobna sytuacja miała miejsce przy budowie drogi przez dolinę Rospudy, w przypadku której po kilku latach w drodze decyzji administracyjnych zmieniono przebieg trasy a wykupione działki stały się bezużyteczne, co naraziło Skarb Państwa na straty.

Opowiadamy się za koniecznością jak najszybszej realizacji tej drogi, w taki sposób by pogodzić potrzeby społeczeństwa i ochrony przyrody a przy tym zgodnie z obowiązującym prawem. Budowa węzła Skarżysko-Północ w dolinie rzeki Oleśnicy zniszczy cenną przyrodę, jest sprzeczna z rachunkiem ekonomicznym i w żadnym stopniu nie wpływa na płynność ruchu w Skarżysku-Kamiennej. To nie organizacje ekologiczne winne są opóźnieniom przy S7 tylko drogowcy, którzy uparcie forsują plany budowy tego węzła

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni

Stowarzyszenie od kilkunastu lat podejmuje działania na rzecz realizowania inwestycji transportowych z poszanowaniem interesu społecznego, przyrodniczego i ekonomicznego.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: