PRACOWNIA 03.02.2013

S7. Spektakularny sukces Pracowni na miarę Doliny Rospudy

1 lutego br. zapadła przełomowa decyzja w sprawie realizacji drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – Skarżysko-Kamienna.

Naczelny Sąd Administracyjny przychylił się do argumentów Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, co skutkuje uchyleniem wyroku WSA z dnia 30 maja 2012 r. podtrzymującego decyzję środowiskową oraz zgodę na budowę tej drogi. Stowarzyszenie zaskarżyło oba dokumenty z uwagi na fakt, iż wykonanie przedsięwzięcia w planowanym kształcie doprowadziłaby do bezpowrotnego zniszczenia terenu o wyjątkowych walorach przyrodniczych, związanych z doliną rzeki Oleśnicy.

GDDKiA ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienia przy budowie S-7 na tym odcinku, bowiem forsuje plany budowy węzła „Skarżysko-Północ” wbrew rachunkowi ekonomicznemu, potrzebom społecznym i wymogom ochrony przyrody. Wyrok NSA oznacza, że realizacja tej drogi przesunie się o kolejne kilka lat

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Decyzja środowiskowa i zgoda na realizację inwestycji dopuszczały budowę węzła drogowego „Skarżysko-Północ” w miejscu o kluczowych walorach przyrodniczych:

  • obszaru ważnego dla zachowania ciągłości i funkcjonalności Głównego Korytarza Ekologicznego Południowo – Centralnego, istotnego dla przemieszczania się wilka i łosia w skali europejskiej,
  • unikatowym, jednym ze studziesięciu w Polsce stanowisk cennego, zagrożonego wyginięciem motyla z gatunku przeplatka aurinia oraz innych rzadkich motyli tj. czerwończyk nieparek, modraszek telejus oraz modraszek alkon,
  • obszar wyjątkowo wrażliwy na zanieczyszczenie wód podziemnych, gdyż pierwszy poziom wodonośny występuje już na głębokości 0,5-1,5 m i nie jest izolowany od powierzchni.

Dokumentacja dla tej inwestycji była obarczona wieloma błędami, ponadto nie przewidywała budowy odpowiedniej liczby przejść dla zwierząt (w tym: nie przewidziano takich przejść w rejonie doliny rzeki Oleśnicy), co może poskutkować utratą łączności ekologicznej w skali europejskiej.

Forsowana przez GDDKiA lokalizacja węzła „Skarżysko-Północ” nie jest uzasadniona ekonomicznie i społecznie:

  • realizacja węzła w dolinie rzeki Oleśnicy (teren trudny hydrogeologicznie) wiązałaby się ze znaczącymi kosztami,
  • rezygnacja z budowy węzła „Skarżysko-Północ” nie będzie utrudnieniem dla użytkowników trasy S-7 i lokalnego ruchu, gdyż istnieje dogodne połączenie komunikacyjne z węzłem drogowo-kolejowym S-7/DK 42 (Kamienna – Rudnik), ponadto planowany jest węzeł „Skarżysko Centrum”, stanowiący dogodne połączenie z centrum miasta,
  • budowa aż trzech węzłów dla powiatowego miasta liczącego 50 tys. mieszkańców jest nieuzasadniona.

Budowa węzła „Skarżysko-Północ” będzie stanowić nieuzasadnione wydawanie środków publicznych, które nie znajduje uzasadnienia merytorycznego, społecznego i przyrodniczego.

Budowa S-7 jest niezbędna z punktu widzenia rozwoju regionu i powinna powstać już kilka lat temu, ale w proponowanym przez GDDKiA kształcie jest bezzasadna

podkreśla Ślusarczyk

Wskazać należy, iż Stowarzyszenie wielokrotnie zwracało się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z uwagami do planów tej inwestycji, dostarczając konkretne rozwiązania projektowe zabezpieczające przyrodę doliny rzeki Oleśnicy. Głównym postulatem była rezygnacja z budowy węzła i doprojektowanie przejść dla zwierząt, co stanowiłoby działanie zabezpieczające łączność ekologiczną tego obszaru oraz troskę o większe bezpieczeństwo użytkowników ruchu. GDDKiA mogła w drodze międzysektorowych porozumień zrealizować inwestycję bez budowy węzła, co poskutkowało by tym, iż ten odcinek drogi mógłby być już w zaawansowanej fazie budowy.

Znamienna jest postawa drogowców, przypominająca forsowanie budowy drogi „Via Baltica” przez dolinę rzeki Rospudy. Także tam musiały minąć lata zanim pogodzono ochronę przyrody z potrzebami społeczności lokalnej i prostym bilansem ekonomicznym

dodaje Ślusarczyk

Stowarzyszenie od kilkunastu lat prowadzi kompleksowe, eksperckie działania na rzecz ochrony korytarzy ekologicznych oraz minimalizowania wpływu inwestycji transportowych na przyrodę, prowadząc szkolenia, udzielając merytorycznego wsparcia podmiotom odpowiedzialnym za planowanie i realizację inwestycji liniowych w ramach punktu konsultacyjnego, wydając jedyne na polskim rynku, eksperckie publikacje.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Łąki Doliny Oleśnicy, monitoring 2016 r.