PRACOWNIA 14.11.2012

Protest w sprawie uchwalenia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

las-wyciety-fotolia-29571838-subscription-monthly-xl.jpg

Uczestnicy prac nad Strategią Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego wnieśli protest w sprawie jej uchwalenia i zażądali ponownego uchwalenia Strategii w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 23 października br.

Poniżej zamieszczamy treść pisma skierowanego do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego

Pan Andrzej Gościniak
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

W związku z uchwaleniem w dniu 12 listopada 2012 r. Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z wniesioną przez Marszałka Województwa Śląskiego autopoprawką, my uczestnicy prac nad Strategią oraz biorący udział w konsultacjach społecznych tego dokumentu – zarówno jego założeń, jak i projektu, wnosimy protest i żądamy ponownego uchwalenia Strategii w wersji przyjętej przez Zarząd Województwa Śląskiego na ostatnim posiedzeniu w dniu 23 października 2012 roku (Uchwała Nr 2917/198/ IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 23.10.2012 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030).

Uzasadnienie:

1. Projekt Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2350/76/IV/2011 z dnia 6 września 2011 roku i skierowany do konsultacji społecznych, które trwały od 9 września do 15 października 2011 r. Uchwałą Nr 3077/96/IV/2011 z dnia 10.11.2011 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia nadesłanych uwag do projektu Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030. W dniu 12 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Strategię wraz z wniesioną przez Marszałka Województwa Śląskiego autopoprawką, która – oprócz oczywistych poprawek – zawiera także zapis o wykreśleniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tabeli 30 od strony 129 do 137 w pozycjach: „Potencjalni realizatorzy przedsięwzięcia” „Potencjalne źródła finansowania” oraz o wykreśleniu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tabeli 31, od strony 144 do 145 w pozycji „Środki własne, w tym realizacja zadań własnych wpisujących się w zakres Strategii”. Poprawka ta w sposób zasadniczy ingeruje w treść merytoryczną Strategii, która tym samym jest różna od tej, jaka została poddana konsultacjom społecznym. Uważamy więc, że Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 została uchwalona z rażącym naruszeniem postanowień dotyczących udziału społeczeństwa, zawartych w art. 5, 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).

2. Wykreślenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tabeli 30, zawierającej przedsięwzięcia planowane do podjęcia w celu zrealizowania zapisów Strategii, w pozycjach „Potencjalni realizatorzy przedsięwzięcia” i „Potencjalne źródła jego finansowania” jest bezzasadne. Wszystkie wpisy w tej tabeli, dotyczące RDOŚ, wynikają wyłącznie z kompetencji tego rządowego organu ochrony przyrody, określonych w aktach prawnych określających jego obowiązki i zakres działania. Ponadto, uwzględniają one priorytety RDOŚ, które zostały sformułowane w piśmie WPN.600.27.2011.MS z dnia 17 stycznia 2012 r. skierowanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zapisy zawarte w Strategii nie zobowiązywały tego organu do odpowiedzialności za wdrażanie ustalonych działań, gdyż został on wymieniony jako jeden z potencjalnych ich wykonawców, a uczestnictwo w realizacji Strategii odbywa się na zasadzie partnerstwa, która została opisana w rozdziale 10 (str. 138). Wykreślenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody z dokumentu Strategii było nie tylko merytorycznie nieuzasadnione, ale także przyczyniło się do „zepsucia” tej pierwszej w Polsce regionalnej strategii ochrony przyrody. W takiej postaci, w jakiej ona została uchwalona przez Sejmik Województwa Śląskiego, nie może być więc dobrym wzorem do wykorzystania w innych regionach kraju. Nie wyobrażamy sobie, aby w dokumencie strategicznym dla ochrony przyrody województwa śląskiego pominięto Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach – rządowy organ ochrony przyrody.

3. Wykreślenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z tabeli 31, wskazującej potencjalne źródła finansowania działań Strategii, w pozycji „Środki własne, w tym realizacja zadań własnych wpisujących się w zakres Strategii” jest całkowicie bezzasadne i jest błędem merytorycznym uchwalonej Strategii. Budżet Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i wydzielona jego część przeznaczona na działalność Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach jest bardzo istotnym źródłem finansowania bieżących działań z zakresu ochrony przyrody w województwie śląskim, a także potencjalnym źródłem finansowania zadań własnych tych organów, które wpisują się w cele i kierunki działań nakreślone w Strategii. Zapis zawarty w Strategii nie zobowiązywał tego organu do finansowania ustalonych w Strategii działań, gdyż został on wymieniony jako jedno z potencjalnych źródeł ich finansowania, a uczestnictwo w realizacji Strategii odbywa się na zasadzie partnerstwa, która została opisana w rozdziale 10 (str. 138). Ta błędna merytorycznie autopoprawka Zarządu Województwa Śląskiego także przyczyniła się do „zepsucia” tej pierwszej regionalnej strategii ochrony przyrody.

Do wiadomości:

  • Wojewoda Śląski
  • Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
  • Konsultant Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Pilsko zniszczenia 2012