PRACOWNIA 19.05.2012

Czyn roku na rzecz ochrony lasów za rok 2010-2011

Słowacka fundacja „Zelena nadej” ogłasza po raz jedenasty międzynarodowy konkurs za na rzecz ochrony lasów w Polsce, Czechach i na Słowacji.

Do 20 maja 2012 roku na adres: LZ VLK, 082 13 Tulčík 27, Słowacja lub [email protected]można zgłaszać dokonania pojedynczych osób, które w latach 2010-2011, albo podczas wieloletniej działalności w sposób bezpośredni i niepodlegający dyskusji przyczyniły się do ochrony lasów i ich bioróżnorodności.

Nominacje do konkursu może zgłaszać każdy, kto wie o dokonaniach, które w sposób bezpośredni przyczyniły się do ochrony lasów przed zniszczeniem, lub spowodowały zwiększenie obszarów chronionych. Mogą to być zarówno działania w terenie, jak i administracyjne, prawne lub medialne, które przyczyniły się bezpośrednio do ochrony lasów.

Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładne dane kontaktowe (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego.

Laureatów konkursu wybierze 9 osobowa rada złożona z przedstawicieli organizacji pozarządowych ze wszystkich 3 krajów objętych konkursem. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne oraz publikacje ekologiczne.

W ostatnich latach pośród nominowanych byli leśnicy, przedstawiciele instytucji państwowych zajmujących się ochroną przyrody, obrońcy przyrody z organizacji pozarządowych, a także dziennikarze, społecznicy i zwykli ludzie. Dokładne informacje o laureatach z lat poprzednich znaleźć można na stronie.

Zobacz wyniki Czyn roku na rzecz ochrony lasów:

Kontakt:
LZ VLK
082 13 Tulcik 27, Słowacja
tel./fax: 00421 51 77 89 488 lub 00421 911 779 060
e-mail: [email protected]

Kontakt w Polsce:
Stowarzyszenie „Olszówka”
tel. 693 315 998, e-mail: [email protected]

Stożek Breński – zniknęło 1,5 ha lasu