PRACOWNIA 29.05.2006

Petycja organizacji ekologicznych w sprawie Tatr w Parlamencie Europejskim

Dnia 8 maja br. Polskie Koleje Linowe otrzymały zezwolenie Ministra Środowiska na warunki realizacji modernizacji kolei linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch na terenie TPN, w trybie art. 15 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (znak DLOPiK-op/PN-4102/19-5-2123/06/RS). Według Pani Teresy Stolarskiej – Naczelnika Wydziału Parków Narodowych Departamentu Ochrony Przyrody, Minister zezwolił na modernizację kolei, jednak z utrzymaniem obecnej przewozowości na poziomie 180 osób na godzinę w ciągu całego roku.

Polskie Koleje Linowe mając zgodę na remont kolei, mogłyby rozpocząć prace, by nie doprowadzić do śmierci technicznej urządzenia. Nie przyjęły jednak takiego rozwiązania i 11 maja br. zwróciły się do Ministra Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Motywem działania PKL-u jest otrzymanie decyzji zgodnej z ich oczekiwaniami, według których można będzie wwozić na Kasprowy Wierch dwukrotnie większą ilość osób w ciągu godziny (360 osób). Tym samym PKL daje jasno do zrozumienia, że nie liczy się z bezcenną przyrodą TPN i bezpieczeństwem przewożonych ludzi, a tylko z zyskiem finansowym, związanym ze zwiększoną przewozowością.

W związku z zaistniałą sytuacją Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz 12 innych organizacji ekologicznych (m. in. Greenpeace, Liga Ochrony Przyrody, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Polski Klub Ekologiczny, Klub Przyrodników i inne) 24 maja br. wysłały petycję do Parlamentu Europejskiego, ponieważ uważają, że nie ma możliwości przeprowadzenia tej inwestycji bez oceny skutków jej wpływu na przyrodę Tatr.

„Petycję do Parlamentu Europejskiego kierujemy w celu zwrócenia uwagi europejskiej opinii publicznej na zaniedbania prawne i brak oceny wpływu skutków planowanej inwestycji na środowisko” – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Według stanowiska organizacji społecznych, nie ma możliwości uzupełnienia wniosku przez PKL o inny dokument niż pełny raport oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, sporządzany według wytycznych prawa krajowego i standardów Unii Europejskiej. Organizacje domagają się wykonania pełnego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Z naszą petycją staramy się dotrzeć do odpowiednich urzędników w Brukseli, którzy zajmują się siecią Natura 2000, do której włączone są polskie Tatry.

W przypadku braku raportu OOŚ będzie miało miejsce złamanie obowiązujących przepisów prawa wspólnotowego, a w szczególności art. 6 (3) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory oraz złamanie postanowień art. 6(4), art. 6(6) i art. 10a dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko.

„Jeszcze raz chcemy podkreślić, że organizacje ekologiczne i naukowcy-przyrodnicy nie są przeciwni remontowi kolei linowej na Kasprowy Wierch” – mówi Radosław Ślusarczyk z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot – „Jednak ze względu na bezcenne wartości przyrodnicze Tatr oraz mając na uwadze poszanowanie prawa krajowego i wspólnotowego, opowiadamy się kategorycznie wykonaniem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko”.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, członek Zarządu PNRWI
tel. 606 950 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68