PRACOWNIA 14.10.2011

GDOŚ i Pracownia w obronie pól irygacyjnych we Wrocławiu

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opowiedział się za ochroną wrocławskich pól irygacyjnych. 6 października 2011 r. unieważnił uzgodnienie RDOŚ wykazując, że doszło do rażącego zaniedbania kwestii merytorycznych dotyczących ochrony przyrody, co stanowi naruszenie przepisów.

GDOŚ stwierdził m.in., że:

  • „w treści prognozy oddziaływania na środowisko nie została we właściwy sposób przeprowadzona analiza oddziaływań na środowisko przyrodnicze. Oparta została ona jedynie na ogólnych stwierdzeniach, nie popartych jakąkolwiek szczegółową analizą odnoszącą się do walorów przyrodniczych poszczególnych obszarów objętych zmianą studium”,
  • „zrównoważone zagospodarowanie obszaru pól irygacyjnych umożliwi z jednej strony zachowanie jego niezwykle wysokich wartości przyrodniczych i naukowych, z drugiej natomiast wzmocnienie walorów o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla mieszkańców Wrocławia”.

Uchylenie zgody RDOŚ na przyjęcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia oznacza, że uchwała Rady Miejskiej Wrocławia z 20 maja 2010 r. powinna zostać wycofana z obrotu prawnego. Po raz kolejny okazało się, że zaniedbania wymagań ochrony przyrody na etapie ocen oddziaływania na środowisko może prowadzić do poważnych problemów przy planowaniu rozwoju gminy. W omawianym przypadku wrocławski RDOŚ wykazał się rażącym spłyceniem zagadnienia ważnego dla Wrocławia i przyrody, natomiast władze Wrocławia zignorowały głos naukowców i organizacji ekologicznych, pomijając przy tym zalecenia wynikające ze zleconych przez Urząd Miejski ekspertyz przyrodniczych.

Pola irygacyjne we Wrocławiu stanowią wyjątkowo cenny obszar przyrodniczy. Jest to jedna z najcenniejszych w Polsce ostoi lęgowych i migracyjnych rzadkich i chronionych ptaków wodno-błotnych. Według opracowanej w 2009 r. na zlecenie wrocławskich władz „Inwentaryzacji przyrodniczej-faunistycznej pól irygowanych na Osobowicach we Wrocławiu” stwierdzono występowanie 220 gatunków ptaków. Liczebność niektórych z nich należy do jednej z największych w skali Śląska i całej południowo-zachodniej Polski. Obszar ma duże znaczenie przyrodnicze w skali Polski, bowiem zimą stanowi dogodne siedlisko dla ptaków, które normalnie opuszczają teren kraju. Na podstawie kryteriów ornitologicznych obszar ten jest zakwalifikowany jako ostoja IBA (Important Bird Area). Występuje tu również 10 chronionych gatunków płazów i gadów oraz 8 gatunków nietoperzy.

Zdaniem naukowców, obszar ten powinien pozostać wolny od dalszej zabudowy oraz objęty ochroną rezerwatową. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w pełni popiera te wnioski. W toku strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Pracownia wraz z innymi organizacjami (Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody, Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski) apelowała do władz Wrocławia o odrzucenie tych zapisów Studium, które stoją wbrew elementarnym wymaganiom ochrony przyrody. Uwagi organizacji zostały odrzucone. Wykonana dla projektu Studium „prognoza oddziaływania na środowisko” pominęła wszystkie kluczowe kwestie przyrodnicze – dokument ten sprawiał wrażenie bezkrytycznej „laurki” dla projektowanego dokumentu.

Mimo powyższego, władze Wrocławia uchwaliły Studium. Wcześniej dokument ten został uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na początku stycznia 2010 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot skierowała do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowisko wniosek o unieważnienie uzgodnienia RDOŚ.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński, tel. 502 171 323
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pilsko