Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia wielokrotnie skontrolowana

DODANE: 16-6-2011

data-kalendarz-chromastock-1440935.jpg

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zostało skontrolowane przez kilka instytucji. Wszystkie kontrole stwierdziły, że Pracownia prowadzi działalność zgodnie z obowiązującym prawem.

W ostatnim czasie Pracownia została skontrolowana przez:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  2. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
  3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  4. ECORYS – operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Wszystkie kontrole było przeprowadzone w sposób bardzo szczegółowy i obejmowały aspekty prawne, finansowe i merytoryczne. Wyniki kontroli wskazują jednoznacznie, że nie stwierdzono naruszenia przepisów.

Poniżej prezentujemy wnioski pokontrolne z Informacji pokontrolnej z realizowanych projektów:

• „Zespół kontrolujący potwierdził, iż Beneficjent, posiada odpowiednie procedury i mechanizmy, które zapewniają sprawną realizację wszystkich zadań zarówno od strony merytorycznej, jak i finansowej. Księgowość prowadzona jest z zachowaniem obowiązujących Beneficjenta zasad. Dokumentacja księgowa jest czytelna i przejrzysta. Osoby, które biorą udział w procesie zarządzania i realizacji projektu posiadają odpowiednie kwalifikacje i niezbędne doświadczenie. Procedury dotyczące przeprowadzania postępowań podprogowych są poprawne.”
• „Odnosząc się do jednego z elementów stanowiących podstawę do przeprowadzania kontroli doraźnej /…/ w związku z doniesieniami o nadużyciach i łamaniu prawa przez Beneficjenta – Stowarzyszenie Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej w trakcie realizacji projektów /…/ nie stwierdzono uchybień a tym bardziej nieprawidłowości mających cechy nadużyć lub łamania prawa”.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest organizacją z ponad 21-letnim stażem, posiadającą status organizacji pożytku publicznego. Działalność Stowarzyszenia jest w pełni jawna i zgodna z prawem. Nigdy nie stwierdzono naruszenia przepisów w zakresie prowadzenia finansów Stowarzyszenia i jego działalności merytorycznej.Gospodarka finansowa jest i była prowadzona w sposób przejrzysty i klarowny.

Szczegółowe sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia są dostępne na stronie internetowej.

Natężona działalność kontrolna może być częściowo związana z anonimowymi donosami dotyczącymi rzekomych nieprawidłowości w działalności Pracowni. W związku z faktem, że donosy te mają charakter pomówień będących przestępstwem z art. 212 kodeksu karnego, Pracownia zawiadomiła organy ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa.

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pracownia nadal będzie kontynuowała pracę na rzecz przestrzegania przepisów o ochronie przyrody. Jakiekolwiek donosy czy inne metody utrudniania pracy nie odwiodą Pracowni od dalszej intensywnej działalności na rzecz ochrony przyrody.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68