PRACOWNIA 12.04.2011

Stanowisko Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w sprawie publikacji na portalu regionalnym esanok.pl na temat rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza

W związku z opublikowaniem na portalu regionalnym esanok.pl informacji na temat rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza, która w złym świetle przedstawia nasze stowarzyszenie, prezentujemy nasze stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pismem z dnia 14 lipca 2010 r. złożyło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania, wskazując na konieczność przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 892 Zagórz – Komańcza km 0+000 – 28+706 i drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Radoszyce – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa, odcinek Komańcza – Radoszyce km 33+000 – 39+300”. Wniosek ten uzasadniony był faktem, iż przedmiotowa inwestycja jest elementem znacznie większego przedsięwzięcia. Wymaga ona zatem odpowiedniej analizy oddziaływań skumulowanych i długoterminowych związanych z docelową rozbudową układu ruchu drogowego w Bieszczadach. Stowarzyszenie wskazało, że brak takiej analizy będzie stanowił rażące naruszenie prawa.

Mimo tego, RDOŚ w Rzeszowie nie nałożył obowiązku przeprowadzenia OOŚ. W dniu 14.10.2010 r. RDOŚ wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w dniu 29.10.2010 r. odwołało się od tej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Odwołanie to do dziś nie zostało rozpatrzone, mimo upływu blisko 6 miesięcy od daty jego wysłania do GDOŚ.

Zasadniczym powodem wniesienia odwołania był brak przeprowadzenia OOŚ dla przedmiotowej inwestycji, co naszym zdaniem było niezgodne z prawem. Na konieczność przeprowadzenia OOŚ wskazywaliśmy już w lipcu 2010 r. i ostrzegaliśmy o możliwych konsekwencjach. Nasze wnioski zostały jednak zignorowane.

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Przypominamy, że w ciągu całej procedury inwestycyjnej nie wyraziliśmy sprzeciwu wobec planowanej inwestycji. Zwracaliśmy uwagę jedynie na konieczność zapewnienia odpowiedniej analizy środowiskowej, która uwzględniałaby szerszy kontekst inwestycji związany z rozbudową układu ruchu drogowego w Bieszczadach. Naszym zdaniem takie pozorne uproszczenie procedury inwestycyjnej było bezpodstawne, a w konsekwencji doprowadziło do niepotrzebnego opóźnienia całej inwestycji. Gdyby bowiem jesienią 2010 r. stwierdzono obowiązek przeprowadzenia OOŚ, decyzja środowiskowa najprawdopodobniej już dawno byłaby uprawomocniona.

Odpowiedzialność za odstąpienie od procedury OOŚ ponosi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, a pośrednio także inwestor – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Obydwie instytucje miały świadomość podejmowanego ryzyka. Zaistniały problem nie jest czymś wyjątkowym, ponieważ nieuzasadnione odstąpienie od procedury OOŚ utrudniło lub wręcz uniemożliwiło realizację inwestycji w co najmniej kilkudziesięciu przypadkach w Polsce.

dodaje Radosław Ślusarczyk

Na marginesie podkreślamy wysoce nieprofesjonalne i tendencyjne przygotowanie materiału informacyjnego przez dziennikarzy portalu esanok.pl, którzy nie raczyli nawet skontaktować się z nami by zasięgnąć szczegółowych informacji i poznać rzeczowe argumenty.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pracownia na YouTube

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Ślady aktywności zwierząt na przejściach