PRACOWNIA 26.11.2010

Łosie nadal zagrożone – ochrona jest fikcyjna

Pomimo medialnych doniesień na temat wstrzymania polowań na łosie okazuje się, że są one nadal zagrożone. W chwili obecnej decyzja Ministra Środowiska nadal zezwala na odstrzał 90 łosi. Jedyne co się zmieniło, to termin wykonania odstrzału, który został skrócony zaledwie o sześć dni.

Przypomnijmy: odstrzał łosi jest możliwy dzięki decyzji Ministra Środowiska z dnia 20 września 2010 r., która zezwalała na odstrzał 90 osobników tego gatunku dla celów badawczych. W dniu 22 listopada br. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot skierowała do Ministra Środowiska wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji, zarzucając jej rażące naruszenie prawa. Wniosek ten jest wysoce uzasadniony, bowiem według obowiązującego prawa udzielenie zezwolenia na dokonanie odstrzału lub odłowu zwierzyny do celów związanych z badaniami naukowymi jest możliwe tylko wtedy, gdy wykazane i udowodnione zostanie łączne zaistnienie dwóch przesłanek:

  • nie istnieją inne alternatywne rozwiązania pozwalające na zrealizowanie celu, jakiemu ma służyć odstrzał,
  • istnieje pewność, że odstrzał nie spowoduje zagrożenia populacji danego gatunku w stanie sprzyjającym ochronie w ich naturalnym zasięgu występowania.

Decyzja Ministra Środowiska w ogóle nie odnosi się do takich zagadnień jak brak alternatywnych rozwiązań czy analiza wpływu na populację łosi. W związku z tym, nie zachodzi żadna z powyższych przesłanek gdyż wszystkie planowane badania naukowe można wykonać nieinwazyjnie, bez odstrzału zwierząt.

Do dnia dzisiejszego Minister Środowiska nie rozpatrzył wniosku Pracowni o stwierdzenie nieważności decyzji zezwalającej na odstrzał łosi. Natomiast, decyzją z dnia 23 listopada 2010 r. (tj. dzień po otrzymaniu wniosku Pracowni), zmienił swą decyzję z 20 września 2010 r. Zmiana ta polega więc jedynie na tym, że termin polowań ograniczono do okresu 01.10-24.11.2010.

Decyzja Ministra jednak absolutnie nie wygasa w listopadzie 2010 r., lecz rozciąga się także na kolejne lata. W praktyce oznacza to, że Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku może wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji Ministra polegającą na przeprowadzeniu polowań np. w 2011, 2012 roku oraz w latach następnych.

Z tego też powodu Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stoi na stanowisku, że należy w całości unieważnić decyzję Ministra Środowiska z dnia 20 września 2010 r. Jedynie takie działanie jest szansą na to, że nie dojdzie do kolejnej próby polowań na łosie. Apelujemy zatem do Ministra Środowiska o odpowiedzialność i odwagę pozwalającą na powstrzymanie bezprawnej i nieuzasadnionej rzezi zwierząt.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. (+48) 33 817 14 68

Zenon Kruczyński o polowaniu