Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Szansa na zmianę w sprawie wycinek drzew

DODANE: 26-3-2010

drzewa-przydrozne-fot-krzysztof-worobiec-mini.jpg

Po 6 latach trwania niekontrolowanych wycinek drzew przydrożnych jest szansa na zmianę przepisów dotyczących wycinki drzew! Na początku marca br. sejmowa Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła sprawozdanie Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2471). Wśród zmian porządkujących ustawę znalazły się zapisy dotyczące ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w zakresie wycinek drzew przydrożnych.

W pracach podkomisji brał udział Krzysztof A. Worobiec (prezes Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur „Sadyba”, które od 2004 roku prowadzi akcję „Ratujmy Aleje” i zabiega o zmianę obowiązującego prawa), który dosłownie w ostatniej chwili (2 marca br.), na 2 dni przed złożeniem sprawozdania podkomisji, zgłosił kilka bardzo istotnych uzupełnień do nowelizacji, które 3 marca na nadzwyczajnym posiedzeniu uzyskały poparcie wszystkich członków podkomisji: posłów, przedstawicieli rządu reprezentowanego przez Janusza Zalewskiego, Głównego Konserwatora Przyrody, Piotra Otawskiego wicedyrektora Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organizacji pozarządowych. Projekt czeka na 3-cie czytanie i o ile sejm przegłosuje nowelizację (a jest na to duża szansa) to już wkrótce:

  • decyzje o wycince drzew przydrożnych będą musiały być uzgadniane z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska („zezwolenie na usuniecie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska” – uzgodnienie to musi być dokonane w ciągu 30-u dni). A więc po 6 latach zostanie przywrócona kontrola wycinek drzew przydrożnych!
  • organ wydający decyzję o wycince drzew, przed jego wydaniem będzie najpierw musiał przeprowadzić oględziny zadrzewień pod kątem występowania gatunków chronionych
  • będzie chroniona korona drzew, a więc zabronione tzw. ogławianie drzew i temu podobne ich okaleczanie („Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie koron drzew na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie: 1) usuwanie gałęzi suchych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; 2 kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat; 3) utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa”)

Zobacz numer Dzikiego Życia poświęcony alejom przydrożnym

Oprac. Krzysztof A. Worobiec