PRACOWNIA 30.07.2014

RDOŚ w Krakowie ponownie uzgadnia projekt narciarskiego zagospodarowania Beskidu Małego

Od 25 lipca 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi proces uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Andrychów, który dopuszcza narciarskie inwestycje na ok. 300 ha terenów Parku Krajobrazowego Beskidu Małego. To już trzecie postępowanie uzgodnieniowe w tej samej sprawie, które toczy się przed krakowską administracją ochrony przyrody.

Przypomnijmy, że dotychczasowe dwa projekty Studium wprowadzały rozległe „rejony aktywizacji rekreacji narciarskiej” w najcenniejsze tereny Beskidu Małego, stanowiące siedliska priorytetowych dla UE gatunków zwierząt takich jak wilk. Zmiana Studium jest odpowiedzią na plany inwestycyjne właściciela ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu inie wynika z analizy potrzeb społecznych lokalnych mieszkańców. Studium nie bierze pod uwagę alternatyw dla możliwości stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu (np. rozwój prośrodowiskowej turystyki) i jest co najmniej wątpliwe, biorąc pod uwagę zmiany klimatu i nieznaczną wysokość n.p.m. tego pasma górskiego.

30 lipca 2014 r. Stowarzyszenie złożyło do RDOŚ w Krakowie wniosek o udostępnienie materiałów przedmiotowej sprawy. Po ich analizie przekażemy stosowne uwagi i wnioski dla zapewnienia najwyższych standardów ochrony przyrody i stworzenie gwarancji dla przestrzegania krajowego i europejskiego prawa środowiskowego.

Znając tempo pracy krakowskiej RDOŚ dla planów inwestora na Czarnym Groniu nie możemy być pewni, że pozytywne uzgodnienie dla wielkoskalowych inwestycji narciarskich nie zostało już wydane. Szkoda, że pracownicy RDOŚ nie angażują się już tak bardzo w ochronę Beskidu Małego, co pokazują negatywne dla przyrody decyzje organu ws. zniszczeń środowiskowych, jakich dokonano podczas nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego w 2009 r.

komentuje Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

W sprawie zmiany Studium mamy do czynienia z ewidentną protekcją prywatnego przedsiębiorcy kosztem cennej przyrody Beskidu Małego, zarówno na poziomie gminy Andrychów jak i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pomimo tego faktu nadal liczymy na to, że RDOŚ zacznie pracować na miarę swoich kompetencji i zapewni należytą ochronę przyrody Beskidu Małego.

Przypomnijmy, że z uwagi na skalę planowanych w Beskidzie Małym inwestycji i ich negatywnym wpływie na gatunki i obszarowe formy ochrony przyrody, 10 stycznia 2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił uzgodnienia Studium. Po wprowadzeniu przez gminę do projektu Studium zmian nie mających większego znaczenia dla przyrodyi pomimo braku podstawy prawnej, RDOŚ 6 lutego 2014 r. pozytywnie uzgodnił zmianę Studium. Uzgodnienia dokonano w przeciągu 5 dni roboczych po nieformalnym spotkaniu z przedstawicielami miasta Andrychów. Podstawa prawna spotkania jest wątpliwa, przebieg niejasny a uczestnicy – nieznani publicznie. Treść uzasadnienia wskazuje, że organ ochrony środowiska nie wykluczył znaczącego negatywnego wpływu wielkoskalowych inwestycji narciarskich na przyrodę, w tym na siedliska i gatunki chronione w ramach europejskiej sieci Natura 2000, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego Beskidu Małego.

Jednocześnie organ nie jest zainteresowany wyciągnięciem konsekwencji i naprawą zniszczeń przyrodniczych, do jakich doprowadził inwestor na Czarnym Groniu podczas nielegalnej rozbudowy ośrodka w 2009 r. RDOŚ po opieszałym i nieudolnym prowadzeniu postępowań umorzył zarówno sprawę szkody w środowisku, jak i postępowanie z art. 37 ustawy o ochronie przyrody.

Po ujawnieniu zniszczeń przyrodniczych i zgłoszeniu sprawy do RDOŚ:

  • Krakowska administracja ochrony środowiska przez 2 lata uchylała się od wszczęcia postępowania z art. 37 ustawy o ochronie przyrody.
  • Postępowanie zostało rozpoczęte dopiero w 2011 r. z nakazu GDOŚ, który wskazał, że „obowiązkiem RDOŚ było wszczęcie z urzędu postępowania w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody”.
  • RDOŚ prowadził postępowanie w sposób przewlekły, by finalnie je umorzyć w czerwcu 2013 r. pomimo posiadania eksperckich dowodów potwierdzających negatywne oddziaływanie na przyrodę nielegalnej inwestycji w Rzykach.

Organ odwoławczy nie podzielił stanowiska RDOŚ i nakazał merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy wpływu nielegalnych działań inwestora na Czarnym Groniu na przyrodę Beskidu Małego.

Stowarzyszenie zapowiada stały monitoring spełniania wymogów prawnych i środowiskowych podczas planowania, budowy i użytkowania inwestycji narciarskich na terenach przyrodniczo cennych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Ratuję Beskid Mały, Kraków 2014