Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Czyn roku na rzecz ochrony lasów w latach 2006-2007

DODANE: 1-5-2008

zelena-nadej-logo-150.jpg

Słowacka fundacja „Zelena nadej” do 16 maja 2008 roku przyjmuje nominacje do międzynarodowego konkursu „Czyn roku na rzecz lasów”. W obecnej edycji przyjmuje się nominacje za przyczynienie się do ochrony lasów w 2006-2007 w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech.

Konkurs „Czyn roku na rzecz lasów” jest organizowany od 1998 roku. Nominowanymi mogą być osoby, które w sposób bezpośredni swoją działalnością przyczyniły się do ochrony lasów. Mogą to być zarówno działania w terenie, jak i administracyjne, prawne lub medialne, które przyczyniły się bezpośrednio do ochrony lasów. Zgłoszony może być każdy: zwykły obywatel, członek organizacji pozarządowej, prawnik, dziennikarz, urzędnik oraz profesjonalny specjalista (leśnik, naukowiec itp.). Jednak nie może to być czyn, który osoba ta dokonała wykonując swoje zawodowe obowiązki. Poza konkretnymi czynami do konkursu będą również nominowane długotrwałe działania, które w sposób jednoznaczny przyczyniają się do ochrony lasów.

Nominacje można przesyłać do 16.05.2008 pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:
Nadácia Zelená Nádej
082-13 Tulčík 27, Słowacja
tel./fax: 00421 51 77 89 138
e-mail: maria@gpf.sk
gpf.sk

Kontakt w Polsce:
Stowarzyszenie „Olszówka”
tel. 693 315 998, e-mail: olszowka@free.ngo.pl

Nominacja powinna zawierać krótki, ale dokładny opis czynu z jasno określonym jego wpływem na ochronę lasu, dokładny adres kontaktowy (w miarę możliwości z numerem telefonu i adresem e-mail) nominującego i nominowanego.

Laureatów konkursu wybierze rada złożona z przedstawicieli fundacji Zelená Nádej, organizacji pozarządowych ze wszystkich 4 krajów objętych konkursem, Lasów Państwowych i państwowych instytucji zajmujących się ochrona przyrody. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w wysokości 5000 koron słowackich za I miejsce. Kolejni laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Wyniki konkursu będą ogłoszone na konferencji prasowej w czerwcu 2008.