PRACOWNIA 02.12.2012

Interwencja polskiego rządu w sprawie wstrzymania słowackich polowań na transgraniczne wilki

23 listopada br. Główny Konserwator Przyrody Janusz Zaleski wystosował do rządu słowackiego list z prośbą o wstrzymanie odstrzału wilka w pasie o szerokości 23 kilometrów od granicy z Polską do czasu ustanowienia transgranicznej strefy ochronnej dla tych zwierząt.

Bezpośrednią przyczyną interwencji polskiego rządu jest fakt, iż z dniem 1 listopada u naszych południowych sąsiadów rozpoczął się sezon polowań na wilki. W tym roku słowackie Ministerstwo Rolnictwa przeznaczyło do odstrzału 130 osobników, w tym 20 w bezpośredniej bliskości z naszym krajem. Zabito już pierwsze wilki.

Słowacy, co roku wydają zgodę na odstrzał ponad stu kilkudziesięciu wilków, tymczasem według sprawozdania o stanie ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej przedłożonego do Komisji Europejskiej przez słowacki rząd, liczebność tego drapieżnika na terenie Słowacji wynosi 252-410 osobników. Odstrzał tak znacznej ilości wilków jest niczym nieuzasadniony i stanowi realne zagrożenie dla populacji.

Dążenia polskiego rządu do wzmocnienia ochrony wilków w rejonie przygranicznym oceniamy pozytywnie. Koalicja organizacji przyrodniczych będzie wspierać te działania rządu na arenie europejskiej

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Koalicja organizacji przyrodniczych apeluje do słowackiego Ministerstwa Rolnictwa o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz utworzenia transgranicznej strefy ochronnej dla wilka oraz o całkowite wstrzymanie odstrzału tego drapieżnika na terenie Słowacji do czasu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). Odkładanie w czasie merytorycznej dyskusji o wpływie słowackich polowań na zachowanie i odtworzenie właściwego stanu ochrony wilka może mieć negatywne konsekwencje dla populacji słowackiej i ściśle chronionej populacji polskiej, czeskiej i węgierskiej.

W czerwcu br. na spotkaniu grupy roboczej ds. ochrony dużych drapieżników polskie organizacje przyrodnicze (m.in. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot) przedstawiły projekt ustanowienia 23 kilometrowej strefy buforowej wzdłuż polsko-słowackiej granicy, w której zakazane byłyby polowania na wilki. Propozycja utworzenia strefy trafiła do uzgodnienia do słowackiego rządu, który jak dotąd nie odniósł się merytorycznie do problemu.

Warto przypomnieć, iż trwa rozpatrywanie przez Komisję Europejską argumentów złożonych przez koalicję organizacji przyrodniczych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Złożone skargi dotyczyły naruszenia przez Słowację przepisów unijnych polegającego na nieuprawnionych polowaniach na wilki. Słowackie władze wydając zgodę na odstrzał tego drapieżnika nie przeprowadzają oceny nt. wpływu polowań na przedmiot i cel ochrony obszarów Natura 2000, co jest wymagane przepisami dyrektywy siedliskowej. Jednocześnie władze tego kraju nie dostarczyły żadnych dowodów na to, iż decyzja o odstrzale pozostaje bez wpływu na populację wilka i nie zagrozi trwałości populacji słowackiej, jak również ściśle chronionej populacji czeskiej, węgierskiej oraz polskiej.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pracownia na YouTube